Η λειτουργία βιβλιοπωλείου στην Πολυτεχνειούπολη είναι ένα όραμα της Πολυτεχνικής κοινότητας από την ίδρυση της Εταιρείας το 1993 και την έναρξη εργασιών της το 2006. 

Έχουν γίνει πολλές προσπάθειες εξεύρεσης κατάλληλου χώρου για τη στέγαση μιας τέτοιας δραστηριότητας.

Η λειτουργία βιβλιοπωλείου μέσα στο 2014 και η παροχή από την ΕΑΔΙΠ μιας τέτοιας υπηρεσίας στην πολυτεχνική κοινότητα αποτελεί πρωταρχικό στόχο της Διοίκησης της Εταιρείας και των Πρυτανικών Αρχών του Ιδρύματος.  

Η Σύγκλητος του Πολυτεχνείου Κρήτης κατά τη συνεδρίασή της με αρ. 376/26-3-2014 αποφάσισε τη μεταφορά μεταλλικού κτηρίου από την πρώην Γαλλική Σχολή στην Πολυτεχνειούπολη, προκειμένου αυτό να εγκατασταθεί σε κατάλληλο χώρο και να χρησιμοποιηθεί για τη στέγαση και τη λειτουργία βιβλιοπωλείου.

Δείτε την Έκθεση χωροθέτησης και προσανατολισμού του μεταλλικού κτηρίου στην Πολυτεχνειούπολη για χρήση ως Βιβλιοπωλείο.