Δραστηριότητες

Σκοπός της δραστηριότητας της ΕΑΔΙΠ δεν είναι μόνο η διαχείριση και αξιοποίηση της ακίνητης  περιουσίας του Πολυτεχνείου Κρήτης,  αλλά και η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των μελών της πολυτεχνικής κοινότητας, καθώς και η υποστήριξη του επιτελούμενου διδακτικού και ερευνητικού έργου του Ιδρύματος.

Κάθε χρόνο η Σύγκλητος του Πoλυτεχνείου Κρήτης, ως Γενική Συνέλευση της ΕΑΔΙΠ, συνεδριάζει και αποφασίζει σχετικά με τον ετήσιο προγραμματισμό της και την κατανομή των κονδυλίων σε διάφορες δραστηριότητες.

Η Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας του Πολυτεχνείου Κρήτης, αν και ιδρύθηκε το 1993, ξεκίνησε τη λειτουργία της το 2006. Βρίσκεται ακόμα σε αρχικό στάδιο οργάνωσης και λειτουργίας και επομένως ο αριθμός των χρηματοδοτούμενων δραστηριοτήτων είναι σχετικά περιορισμένος. Με στόχο όμως την καλύτερη αξιοποίηση της περιουσίας του Πολυτεχνείου Κρήτης, αλλά και την αναβάθμιση του πολιτιστικού και κοινωνικού του προφίλ, οι δράσεις της Εταιρείας διευρύνονται συνεχώς.