Ανακοινώσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

 

Ο σκοπός/ αποστολή των Εκδόσεων Πολυτεχνείου Κρήτης είναι η προαγωγή και ανάδειξη του επιστημονικού, ερευνητικού, εκπαιδευτικού, πολιτιστικού και κοινωνικού έργου του Ιδρύματος, καθώς και εκπαιδευτικών και ερευνητικών φορέων της ημεδαπής και της αλλοδαπής, στην ακαδημαϊκή κοινότητα και στο ευρύτερο αναγνωστικό κοινό.

Οι τομείς δραστηριοποίησης των Εκδόσεων είναι:

1. Η παραγωγή και διάθεση διδακτικών συγγραμμάτων και λοιπών βοηθημάτων που διανέμονται στους φοιτητές στο πλαίσιο της Υπηρεσίας Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Συγγραμμάτων και λοιπών Βοηθημάτων «ΕΥΔΟΞΟΣ».

2. Η έκδοση και διάθεση ειδικών εκδόσεων, επετειακών τόμων, επετηρίδων, λευκωμάτων, πρακτικών συνεδρίων, έντυπου ενημερωτικού υλικού κλπ.

3. Η έκδοση και διάθεση βιβλίων ευρύτερου ενδιαφέροντος με θεματολογία συναφή ή σχετική με τα επιστημονικά πεδία που αναπτύσσονται στο Πολυτεχνείο Κρήτης.

4. Η έκδοση ηλεκτρονικών-διαδραστικών βιβλίων (eBooks).

Προσκαλούμε τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του Πολυτεχνείου Κρήτης να υποβάλουν προτάσεις για έκδοση μέσω της διαδικασίας που περιγράφεται στον σύνδεσμο Εκδόσεις Πολυτεχνείου Κρήτης: Εταιρεία Αξιοποίησης & ∆ιαχείρισης Περιουσίας του Πολυτεχνείου Κρήτης.

Όλες οι επιστημονικές προτάσεις που θα υποβληθούν θα αξιολογηθούν  από την Επιτροπή Εκδόσεων του Π.Κ. ως προς την καταλληλότητα του αντικειμένου, την αναγκαιότητα της έκδοσης και την πληρότητα ως προς την κάλυψη των αναγκών του κοινού για το οποίο προορίζεται.

Με τη συνεργασία έμπειρων επαγγελματιών του εκδοτικού χώρου, γλωσσικών επιμελητών, γραφιστών, μεταφραστών, και εργαστηρίων γραφικών τεχνών εξασφαλίζεται η εκδοτική αρτιότητα και η υψηλή στάθμη των εκδόσεων.

Η διάχυση της γνώσης και η προβολή των συγγραφικών έργων ενισχύεται με οργάνωση παρουσιάσεων των βιβλίων, διαλέξεων, ημερίδων και συνεδρίων. Επίσης επιδιώκεται η συμμετοχή σε ερευνητικά και αναπτυξιακά προγράμματα.

Οι ενδιαφερόμενοι που διαθέτουν ώριμο προς έκδοση υλικό καλούνται να συμπληρώσουν το έντυπο συνεργασίας που βρίσκεται στο παρακάτω link:  

https://www.eadip.tuc.gr/index.php?id=1292 έως τις 30 Σεπτεμβρίου και να το αποστείλουν στο ekdoseis@tuc.gr.

 

 

Περίληψη Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την παροχή́ λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών.

 

Χανιά, 05/06/2024

Αρ.Πρωτ.: 3067

 

Η Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Πολυτεχνείου Κρήτης, με έδρα τα Χανιά (Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά) προτίθεται να συνάψει σύμβαση για την παροχή των πάσης φύσεως προβλεπόμενων από την κείμενη νομοθεσία λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών προς την Εταιρεία και ευθύνη σύμφωνα με τις διατάξεις των λογιστικών αρχών, εμπορικών και φορολογικών νόμων για την εύρυθμη λειτουργία του Λογιστηρίου της Εταιρείας, την  τήρηση των βασικών διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου, τον έλεγχο της νομιμότητας των παραστατικών και η νόμιμη και έγκαιρη τήρηση των Λογιστικών Βιβλίων της Εταιρείας σύμφωνα με τα ελληνικά λογιστικά πρότυπα, καθώς και την τήρηση των στατιστικών αρχείων που απαιτούνται από τις Ελληνικές Αρχές, συνολικής ενδεικτικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης ποσού επτά χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (7.500,00€), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%. Η απαιτούμενη εμπειρία των υποψηφίων είναι τουλάχιστον 3ετής σε διπλογραφικά βιβλία αντίστοιχου φορέα που υπάγεται στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης. 

Υποβολή Προσφορών

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν ηλεκτρονικά την προσφορά μαζί με τα λοιπά απαιτούμενα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην Πρόσκληση (σε αρχείο μορφής zip) στην ηλεκτρονική διεύθυνση eadip-info<στο>tuc.gr  το αργότερο μέχρι την Κυριακή 30/06/2024.  

Η Πρόσκληση  και τα Παραρτήματα αυτής  θα αναρτηθούν στον δικτυακό τόπο της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Πολυτεχνείου Κρήτης www.eadip.tuc.grΕνότητα: Ανακοινώσεις), καθώς και στο δικτυακό τόπο του Πολυτεχνείου Κρήτης www.tuc.gr (Ενότητα: Νέα-Ανακοινώσεις & Συζητήσεις, Θέσεις εργασίας).

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 28210-37055.

3067_050624_Πρόσκληση για Λογιστικές υπηρεσίες

 

 

Πίνακας κατάταξης υποψηφίων πρόσκλησης 3051_01/04/2024 για την υπηρεσία του Τεχνικού Ασφαλείας

Α/Α

Ημερομηνία Κατάθεσης

Ονοματεπώνυμο

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1

19/04/2024

Σκουλάκη Γεωργία

10

 

 

 

 

 

 

Αποτέλεσματα Πρόσκλησης με αρ.πρωτ. 3053_03/04/23 υποβολής προτάσεων από φοιτητές, για την διαμόρφωση λογοτύπου

 

Δεν υπήρξε λόγος κατάταξης των υποψηφίων, καθώς όλες οι υποβληθείσες αιτήσεις απορρίφθησαν και η Επιτροπή αποφασίσε ομόφωνα, να μην απομείνει το χρηματικό έπαθλο.

 

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων από φοιτητές, με έπαθλο, για την διαμόρφωση λογοτύπου με σκοπό την τοποθέτηση του σε διαφημιστικά είδη του Πολυτεχνείου Κρήτης

 

Χανιά, 03/04/2024

Αρ.Πρωτ.: 3053

 

Η Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Πολυτεχνείου Κρήτης (Ε.Α.ΔΙ.Π.) καλεί τους ενδιαφερόμενους φοιτητές του Πολυτεχνείου Κρήτης να καταθέσουν τις προτάσεις τους σχετικά με τη διαμόρφωση του Λογότυπου του Πολυτεχνείου Κρήτης για την τοποθέτηση αυτού σε διαφημιστικά είδη (όπως μπλουζάκια, κούπες, στύλο, μπρελόκ, τσάντες κτλ) που θα πωλούνται ή θα διατίθενται δωρεάν με σκοπό την προώθηση του Ιδρύματος.

Πρόταση μπορούν να καταθέσουν φοιτητές του Πολυτεχνείου Κρήτης μεμονωμένα ή σε ομάδα. 

Η προθεσμία λήξης υποβολής των προτάσεων είναι μέχρι και τις 21/04/2024. Η κατάθεση θα γίνεται ηλεκτρονικά (σε αρχείο μορφής zip) στο email: eadip-info@tuc.gr της Ε.Α.ΔΙ.Π.. 

Το πρόσωπο ή η ομάδα φοιτητών που θα είναι στην πρώτη θέση της κατάταξης θα λάβει έπαθλο 500,00€.

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 28210-37055.

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων διαμόρφωσης λογοτύπου.

 

 

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας στο Πολυτεχνείο Κρήτης

 

Χανιά, 01/04/2024

Αρ. Πρωτ.:3051

Η Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Πολυτεχνείου Κρήτης, με έδρα τα Χανιά (Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά) προτίθεται να συνάψει σύμβαση για την παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας για την κάλυψη των αναγκών του Ιδρύματος, για  δύο (2) έτη, και δη  165,6 ώρες απασχόλησης ετησίως, συνολικής ενδεικτικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης ποσού έξι χιλιάδων ευρώ (6.000,00€), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% (Καθαρό ποσό 4.838,71€ και Φ.Π.Α 1.161,29€).

Υποβολής Προσφορών

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να την αποστείλουν ηλεκτρονικά την προσφορά μαζί με τα λοιπά απαιτούμενα δικαιολογητικά (σε αρχείο μορφής zip) στην ηλεκτρονική διεύθυνση eadip-info<στο>tuc.gr  το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 19/04/2024.  

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 28210-37055.

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την καλλιέργεια παρτεριών στο Πάρκο Χλωρίδας και Πανίδας του Πολυτεχνείου Κρήτης

 

Θέλεις να φτιάξεις το δικό σου λαχανόκηπο και μένεις σε διαμέρισμα;

Έχεις δική σου έκταση για καλλιέργεια που όμως βρίσκεται μακριά από την πόλη;

Έχεις μικρά παιδιά που θα ήθελες να μάθουν να καλλιεργούν τα δικά τους βιολογικά λαχανικά και να υιοθετήσουν σωστές διατροφικές συνήθειες μέσω της βιωματικής ενασχόλησης με την καλλιέργεια;

Θέλεις να καταναλώνεις βιολογικά λαχανικά που δεν περιέχουν επιβλαβείς ουσίες (φυτοφάρμακα και άλλα χημικά);

Το Πάρκο Διάσωσης Χλωρίδας και Πανίδας του Πολυτεχνείου Κρήτης, με στόχο την ευαισθητοποίηση των συμμετεχόντων σε μεθόδους βιολογικής γεωργίας και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της πόλης, ανοίγει τις πύλες του και δίνει την ευκαιρία σε κάθε ενδιαφερόμενο να έρθει σε επαφή με τη φύση, να ασχοληθεί με τη γη για να φτιάξει το δικό του κήπο στις εκτάσεις του Πάρκου.

Η φετινή καλλιεργητική περίοδος ξεκινά με τη διάθεση δεκαοχτώ (18) παρτεριών, 25 τ.μ. έκαστο. Η καλλιέργεια θα γίνεται σύμφωνα με τις αρχές της βιολογικής γεωργίας και κάδοι κομποστοποίησης θα χρησιμοποιούνται για τα φυτικά υπολείμματα. Η ετήσια συμμετοχή στο πρόγραμμα ανέρχεται στο συμβολικό ποσό των εξήντα ευρώ (60 €) πλέον χαρτοσήμου 3,6%. Τα έσοδα που θα προκύψουν από τη μίσθωση των παρτεριών, θα διατεθούν για τις λειτουργικές ανάγκες των κήπων, την επέκταση του προγράμματος, την οργάνωση σεμιναρίων βιολογικής καλλιέργειας και τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών στους καλλιεργητές. Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όλοι οι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής των Χανίων και επιτρέπεται η μίσθωση έως δύο (2) παρτεριών από τον ίδιο καλλιεργητή.

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στην ηλεκτρονική διεύθυνση, 

   eadip-info@tuc.gr, από 13 Μαρτίου έως και  31 Μαρτίου 2024.

 

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στα τηλέφωνα 28210-37071 και 28210-37055.

 

Επισυνάπτονται η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και η αίτηση.

 

 

Ευχαριστήριο Μήνυμα προς το Απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Πολυτεχνείου Κρήτης

 

Ο Πρόεδρος και τα μέλη του νεοεκλεγέντος Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΑΔΙΠ, αισθάνονται την ειλικρινή ανάγκη, να εκφράσουν τις θερμότατες ευχαριστίες τους και την βαθύτατη εκτίμησή τους, προς τον Πρόεδρο και τα μέλη του απερχόμενου Δ.Σ., για την πολύχρονη προσφορά τους στο Ίδρυμα. Με μεγάλη προθυμία και προσωπική εργασία των μελών του Δ.Σ., έγιναν σημαντικά έργα στο Πολυτεχνείο Κρήτης που συνεισέφεραν στην εύρυθμη λειτουργία της ακαδημαϊκής κοινότητας.Η επιτυχημένη καθοδήγηση του Πρόεδρου και Διευθύνοντα Σύμβουλου αυτής κ. Γιδαράκου, καθώς και η εμπειρία του, υπήρξε πολύτιμη και επέφερε σημαντική αύξηση των δραστηριοτήτων και των εσόδων της ΕΑΔΙΠ, με συστηματική συνεισφορά σε πολλούς αναπτυξιακούς στόχους του Ιδρύματος. Η συνεργασία με την Διοίκηση στόχευε πάντα προς όφελος της εκπαιδευτικής διαδικασίας και της ποιότητας ζωής στην Πολυτεχνειούπολη, καταβάλλοντας από κοινού προσπάθεια για την αναβάθμιση της λειτουργίας και των υποδομών του Ιδρύματος. Η ΕΑΔΙΠ στάθηκε αρωγός στις ανάγκες του Πολυτεχνείου Κρήτης συνδράμοντας οικονομικά και έμπρακτα στην επίλυση
λειτουργικών ζητημάτων.

Η επιτυχημένη σας διαδρομή και η παρακαταθήκη που μας αφήνετε, μας εμπνέει να συνεχίσουμε το έργο μας με αποφασιστικότητα.
Σας ευχαριστούμε από καρδιάς.

Με εκτίμηση,
O Πρόεδρος
Καθ. Μιχαήλ Ζερβάκης

 

Πίνακας κατάταξης υποψηφίων πρόσκλησης 3032_15/12/2023 για την πρόσληψη Καθηγητή Φυσικής Αγωγής

 

Α/Α

Ημερομηνία Κατάθεσης

Ονοματεπώνυμο

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1

11/01/2024

Αρναντωνάκη Ιωάννα

9,49

 

 

 

 

 

 

Περίληψη Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου

Η Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Πολυτεχνείου Κρήτης, με έδρα τα Χανιά (Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά) ανακοινώνει την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη ενός (1) ατόμου, πτυχιούχου Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) ελληνικού ή ισότιμου αλλοδαπού ΑΕΙ, με τριετή τουλάχιστον εμπειρία στην διαχείριση προγραμμάτων μαζικής ή ατομικής άθλησης ή εκγύμνασης.  με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας ενός (1) έτους.

Ειδικότητα: Καθηγητής/τρια Φυσικής Αγωγής

Αριθμός ατόμων: Ένα (1)

Διάρκεια σύμβασης: Ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα παράτασης.

Τόπος εργασίας: Πολυτεχνειούπολης, Κουνουπιδιανά, Χανιά

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση, της παρούσας πρόσκλησης και να την αποστείλουν ηλεκτρονικά μαζί με τα λοιπά απαιτούμενα δικαιολογητικά (σε αρχείο μορφής zip) στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

info-eadip<στο>tuc.gr  το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 12/01/2024 και ώρα 14:00 μ.μ., το θέμα του μηνύματος να είναι ως εξής: Προκήρυξη αρ. 3032/15-12-2023, αίτηση του/της ........(ονοματεπώνυμο) .........., σε διαφορετική περίπτωση η αίτηση δεν θα ληφθεί υπόψη. Πληροφορίες θα δίνονται κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες στο τηλέφωνο 28210-37055.

 

Επισυνάπτεται η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

 

Ο Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος

Ομ. Καθ. Ευάγγελος Γιδαράκος

 

 

Ανακοίνωση – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκμίσθωση του «Μεγάρου Παπαδοπέτρου»

 

Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Πολυτεχνείου Κρήτης, Ε4.101, Πολυτεχνειούπολη Κουνουπιδιανά.

Τηλέφωνο: 28210 37055-28210 37761, e-mail: eadip-info@tuc.gr

 

Χανιά 30/10/2023

Αρ.Πρωτ:  3025   

 

Η Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Πολυτεχνείου Κρήτης, με έδρα τα Χανιά (Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά), προκηρύσσει πλειοδοτικό διαγωνισμό με κλειστές προσφορές, για την ανάδειξη μισθωτή του «Μεγάρου Παπαδοπέτρου», το προς μίσθωση ακίνητο είναι ένα διώροφο κτίριο με υπόγειο, επιφανείας 674,79 μ2, το οποίο βρίσκεται στη συμβολή των οδών Στρατηγού Τζανακάκη και Βολουδάκηδων, αρ. 14., στο Ο.Τ 174, εντός σχεδίου πόλεως Χανίων, Κρήτης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται, για περαιτέρω πληροφορίες ή, εφόσον το επιθυμούν, να οργανώσουν με αντιπρόσωπο της Εταιρείας επίσκεψη στους χώρους του μισθίου, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, κατόπιν συνεννόησης, στα τηλέφωνα 2821037055, 2821037761 και στο email: eadip-info@tuc.gr.

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν επί ποινή αποκλεισμού να υποβάλλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στην διεύθυνση: «Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Πολυτεχνείου Κρήτης, Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά Ακρωτηρίου, Κτίριο Ε4.101, ΤΚ. 73100, Χανιά», με courier ή ταχυδρομικά με ημερομηνία αποστολής το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 24 Νοεμβρίου 2023, ή αυτοπροσώπως το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 24 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 14:00 μ.μ.. Ο φάκελος στην εξωτερική του πλευρά́ θα πρέπει να αναγράφει τα πλήρη ατομικά́ ή εταιρικά στοιχεία του συμμετέχοντος καθώς και την ένδειξη «ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΕΤΡΟΥ».

Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης θα αναρτηθεί́ στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών, του Πολυτεχνείου Κρήτης στη διεύθυνση www.tuc.gr και της Εταιρείας Αξιοποίησης www.eadip.tuc.gr

 

Πλήρες κείμενο Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος εδώ.

 

O Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος

Ομ. Καθηγ. Ε. Γιδαράκος

 

 

Έναρξη τμημάτων Εκπαιδευτικής Ρομποτικής 2023-2024.

Η Εταιρεία Αξιοποίησης & Διαχείρισης της Περιουσίας του Πολυτεχνείου Κρήτης, με χαρά σας ανακοινώνει την έναρξη του προγράμματος Εκπαιδευτικής Ρομποτικής για παιδιά, στην Πολυτεχνειούπολη για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024.

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

 

Ημέρες και ώρες διεξαγωγής μαθημάτων:

Σάββατο, 9:15-11:00,  Ανάπτυξη εννοιών ρομποτικής για παιδιά 4ης & 5ης Δημοτικού.

Σάββατο, 11:15-13:00, Εισαγωγή στην ρομποτική για παιδιά 2ας & 3ης Δημοτικού.

Σάββατο, 13:15-15:00,  Προχωρημένα θέματα εκπαιδευτικής ρομποτικής για παιδιά 5ης & 6ης Δημοτικού & 1ης Γυμνασίου.

 

Διάρκεια μαθήματος: 1 ώρα και 45 λεπτά.

Τα τμήματα θα είναι ετήσια, θα πραγματοποιηθούν συνολικά 24 μαθήματα. Τα 12 πρώτα μαθήματα θα ολοκληρωθούν πριν τις διακοπές των Χριστουγέννων και τα επόμενα 12 μαθήματα θα ολοκληρωθούν πριν τη λήξη του σχολικού έτους.

Διάρκεια υλοποίησης: 24 εβδομάδες (24 μαθήματα).

Η συνδρομή θα καταβληθεί  σε 2 δόσεις των 150€, η μία με την έναρξη του προγράμματος και η επόμενη στις αρχές του 2024.

 

Έναρξη: Σάββατο 30 Σεπτεμβρίου 2023.

 

Υπεύθυνος προγράμματος: Νίκος Αφεντάκης.

 

Δηλώσεις συμμετοχής:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScv3uDlfHAoqUwwMn-GlZ_0jvgH7P9ieQi8b00dAoTCS4we0g/viewform

 

Η εξόφληση του προγράμματος μπορεί να γίνει με κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρίας με IBAN : GR36 0172 7580 0057 5802 8307 398 (Τράπεζα Πειραιώς) και αιτιολογία: Ρομποτική/ Ονοματεπώνυμο μαθητή ή κατά τις ώρες λειτουργίας της γραμματείας των αθλητικών εγκαταστάσεων από Δευτέρα έως Κυριακή, 17:00-22:00.

 

Τα μαθήματα θα γίνονται σε κλειστή αίθουσα του Πολυτεχνείου Κρήτης, εντός της Πολυτεχνειούπολης, στην αίθουσα FITNESS (οδηγίες στο παρακάτω σχεδιάγραμμα).

 

 

 Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο 2821037055.

 

 

 

Φτιάξε το δικό σου λαχανόκηπο στο Πάρκο Διάσωσης Χλωρίδας και Πανίδας του Πολυτεχνείου Κρήτης

 

Θέλεις να φτιάξεις το δικό σου λαχανόκηπο και μένεις σε διαμέρισμα;

Έχεις δική σου έκταση για καλλιέργεια που όμως βρίσκεται μακριά από την πόλη;

Έχεις μικρά παιδιά που θα ήθελες να μάθουν να καλλιεργούν τα δικά τους βιολογικά λαχανικά και να υιοθετήσουν σωστές διατροφικές συνήθειες μέσω της βιωματικής ενασχόλησης με την καλλιέργεια;

Θέλεις να καταναλώνεις βιολογικά λαχανικά που δεν περιέχουν επιβλαβείς ουσίες (φυτοφάρμακα και άλλα χημικά);

Το Πάρκο Διάσωσης Χλωρίδας και Πανίδας του Πολυτεχνείου Κρήτης, με στόχο την ευαισθητοποίηση των συμμετεχόντων σε μεθόδους βιολογικής γεωργίας και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της πόλης, ανοίγει τις πύλες του και δίνει την ευκαιρία σε κάθε ενδιαφερόμενο να έρθει σε επαφή με τη φύση, να ασχοληθεί με τη γη για να φτιάξει το δικό του κήπο στις εκτάσεις τουΠάρκου.

Η φετινή καλλιεργητική περίοδος ξεκινά με τη διάθεση είκοσι (20) παρτεριών, 25 τ.μ. έκαστο. Η καλλιέργεια θα γίνεται σύμφωνα με τις αρχές της βιολογικής γεωργίας και κάδοι κομποστοποίησης θα χρησιμοποιούνται για τα φυτικά υπολείμματα. Η ετήσια συμμετοχή στο πρόγραμμα ανέρχεται στο συμβολικό ποσό των εξήντα ευρώ (60 €) πλέον χαρτοσήμου 3,6%. Τα έσοδα που θα προκύψουν από τη μίσθωση των παρτεριών, θα διατεθούν για τις λειτουργικές ανάγκες των κήπων, την επέκταση του προγράμματος, την οργάνωση σεμιναρίων βιολογικής καλλιέργειας και τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών στους καλλιεργητές. Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όλοι οι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής των Χανίων και επιτρέπεται η μίσθωση έως δύο (2) παρτεριών από τον ίδιο καλλιεργητή.

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στην ηλεκτρονική διεύθυνση, 

   eadip-info@tuc.gr, από 01 Μαρτίου έως και 20 Μαρτίου 2023.

 

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στα τηλέφωνα 28210-37071 και 28210-37055.

 

Επισυνάπτονται η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και η αίτηση.

 

 

Περίληψη της με αρ. πρωτ. 2971_20/02/23 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την απασχόληση προπτυχιακών φοιτητών στην γραμματεία των αθλητικών εγκαταστάσεων του Πολυτεχνείου Κρήτης.

Χανιά 20/02/2023

Αρ.Πρωτ: 2971

Η Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας και του Τεχνολογικού Πάρκου του Πολυτεχνείου Κρήτης, προτίθεται να απασχολήσει δύο (2) προπτυχιακούς/κές  φοιτητές/ φοιτήτριες του Πολυτεχνείου Κρήτης στις Αθλητικές Εγκαταστάσεις της Πολυτεχνειούπολης, από 2 έως 5 ημέρες εβδομαδιαίως ανάλογα με τις ανάγκες του προγράμματος. Το χρονικό διάστημα απασχόλησης θα κυμαίνεται από την δημοσίευση των αποτελεσμάτων έως την 31η  Ιουλίου 2024, με δυνατότητα παράτασης έως την προκήρυξη θέσεων με νέο διαγωνισμό.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν τα αναγραφόμενα στην πρόσκληση δικαιολογητικά σε ηλεκτρονική μορφή, στην διεύθυνση eadip-info<στο>tuc.gr, έως την Παρασκευή 10/03/2023.  

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να ανατρέξουν στην πρόσκληση ενδιαφέροντος, εδώ.

Αίτηση, Υ.Δ.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλέφωνο 2821037055.

 

Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

Καθ. Ε. Γιδαράκος

 

 

 

Περίληψη της υπ’ Αρ. Πρωτ. 2956_13/12/22, ΑΔΑ: ΩΣΓ1469Β6Ν-ΒΔ0, πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την εκμίσθωση της εκμετάλλευσης των κυλικείων στις εγκαταστάσεις του Πολυτεχνείου Κρήτης, στο Ακρωτήρι Χανίων.

 

Χανιά 13/12/2022

Αρ.Πρωτ: 2956

ΑΔΑ: ΩΣΓ1469Β6Ν-ΒΔ0

Η Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας και του Τεχνολογικού Πάρκου του Πολυτεχνείου Κρήτης, με έδρα τα Χανιά (Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά), προκηρύσσει πλειοδοτικό́ διαγωνισμό́ με κλειστές προσφορές, για την ανάδειξη μισθωτή́ των τεσσάρων (4) κυλικείων, που βρίσκονται στις εγκαταστάσεις του Ιδρύματος.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Πέμπτη 19/01/2023 και ώρα 11.00 π.μ., στα γραφεία της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας και του Τεχνολογικού Πάρκου του Πολυτεχνείου Κρήτης, Ε4.103. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν, κατά́ τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλέφωνο 2821037055, προκειμένου να λάβουν γνώση των όρων της διακήρυξης ή εφόσον το επιθυμούν, να οργανώσουν επίσκεψη στους χώρους των κυλικείων, με αντιπρόσωπο της Εταιρείας.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να ανατρέξουν στην πρόσκληση ενδιαφέροντος εδώ.

 

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλέφωνο 2821037055.

 

Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

Καθ. Ε. Γιδαράκος

 

 

Παύση προγράμματος εκγύμνασης ενηλίκων στις εγκαταστάσεις του Πολυτεχνείου Κρήτης για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.

Η Εταιρεία Αξιοποίησης & Διαχείρισης της Περιουσίας & του Τεχνολογικού Πάρκου του Πολυτεχνείου Κρήτης ανακοινώνει την παύση του προγράμματος εκγύμνασης ενηλίκων λόγω μη συμπλήρωσης του ελάχιστου αριθμού συμμετεχόντων.   

Τμήματα τένις στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Πολυτεχνείου Κρήτης για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.

Η Εταιρεία Αξιοποίησης & Διαχείρισης της Περιουσίας & του Τεχνολογικού Πάρκου του Πολυτεχνείου Κρήτης στο πλαίσιο δράσεων αθλητικού περιεχομένου,  με στόχο την αξιοποίηση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων του Πολυτεχνείου Κρήτης και τη διασφάλιση της συντήρησής τους, προτίθεται να διοργανώσει τμήματα τένις ενηλίκων για το ακαδημαϊκό έτος 2022-23.

Οι προπονήσεις θα πραγματοποιούνται στα γήπεδα τένις των αθλητικών εγκαταστάσεων του Πολυτεχνείου Κρήτης, εντός της Πολυτεχνειούπολης.

Ενδέχεται να υπάρξουν τροποποιήσεις στις ώρες των τμημάτων, ανάλογα με το επίπεδο των αθλουμένων.

Μηνιαία συνδρομή:

 1. Φοιτητές του Π.Κ.: 20€.
 2. Μέλη της πολυτεχνικής κοινότητας (εργαζόμενοι στο Π.Κ. κ.τ.λ.): 35€.
 3. Εξωτερικοί: 45€.

Τα τμήματα θα είναι των 6 ατόμων.

Έναρξη: 03/10/2022.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ενήλικες.

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος δεν είναι δεσμευτική, αλλά είναι αυτή που θα καθορίσει την υλοποίηση του προγράμματος.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώσουν την φόρμα συμμετοχής πατώντας τον σχετικό σύνδεσμο εδώ.

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Έναρξη παιδικών τμημάτων στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Πολυτεχνείου Κρήτης για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.

Η Εταιρεία Αξιοποίησης & Διαχείρισης της Περιουσίας & του Τεχνολογικού Πάρκου του Πολυτεχνείου Κρήτης σε συνεργασία με τον Αθλητικό Σύλλογο Ακρωτηρίου, στο πλαίσιο δράσεων αθλητικού περιεχομένου με στόχο την αξιοποίηση των υφιστάμενων αθλητικών εγκαταστάσεων του Πολυτεχνείου Κρήτης και τη διασφάλιση της συντήρησής τους, προτίθεται να διοργανώσει τμήματα γνωριμίας με τα αθλήματα, για νήπια και παιδιά δημοτικού, για το ακαδημαϊκό έτος 2022-23.

Τα μαθήματα θα γίνονται στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Πολυτεχνείου Κρήτης, εντός της Πολυτεχνειούπολης.

Πιθανά τμήματα:

Δευτέρα: 17:00-18:00

Τετάρτη: 17:00-18:00

Παρασκευή: 17:00-18:00

Μηνιαία συνδρομή: 25€/ για 2 φορές ανά εβδομάδα, 35€/ για 3 φορές ανά εβδομάδα.

Πιθανή έναρξη: Δευτέρα 03/10/2022.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε νήπια και παιδιά δημοτικού (ξεχωριστά τμήματα).

Περιγραφή προγράμματος γνωριμία με τα αθλήματα:

Οι μικροί μας φίλοι θα έρθουν σε επαφή με τα παρακάτω αθλήματα, μπάσκετ, στίβο, ποδόσφαιρο, τένις, βόλεϊ, ping pong, αξιοποιώντας τις υφιστάμενες αθλητικές εγκαταστάσεις του Πολυτεχνείου Κρήτης.

Σκοπός του προγράμματος είναι τα παιδιά να εξοικειωθούν με τους κανόνες των αθλημάτων, να διασκεδάσουν και να αθληθούν, ενισχύοντας την άμιλλα και τη συνεργασία μεταξύ τους.

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος δεν είναι δεσμευτική, αλλά είναι αυτή που θα καθορίσει την υλοποίηση του προγράμματος.

Οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να συμπληρώσουν την φόρμα συμμετοχής πατώντας τον σχετικό σύνδεσμο εδώ.

Απαιτείται ελάχιστος αριθμός συμμετοχών για την υλοποίηση του προγράμματος. 

Για οποιαδήποτε διευκρίνηση παραμένουμε στη διάθεση σας.

Για την Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας και
του Τεχνολογικού Πάρκου του Πολυτεχνείου Κρήτης
Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά Ακρωτηρίου, Κτίριο Ε4.103
ΤΚ. 73100, Χανιά
Τηλ. 2821037055

Έναρξη Εκπαιδευτικής Ρομποτικής για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.

Η Εταιρεία Αξιοποίησης & Διαχείρισης της Περιουσίας & του Τεχνολογικού Πάρκου του Πολυτεχνείου Κρήτης, προτίθεται να διοργανώσει του πρόγραμμα Εκπαιδευτικής Ρομποτικής, για παιδιά δημοτικού και γυμνασίου (προχωρημένους και αρχάριους), για το ακαδημαϊκό έτος 2022-23.

Τα μαθήματα θα γίνονται σε κλειστή αίθουσα του Πολυτεχνείου Κρήτης, εντός της Πολυτεχνειούπολης.

Διάρκεια υλοποίησης: 12 εβδομάδες (12 μαθήματα).

Συνολική συνδρομή (αφορά και τα 12 μαθήματα): 150€.

Έναρξη: Σάββατο 24/09/2022.

Υπεύθυνος προγράμματος: Νίκος Αφεντάκης.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, προχωρημένους και αρχάριους.

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος δεν είναι δεσμευτική, αλλά είναι αυτή που θα καθορίσει την υλοποίηση του προγράμματος.

Οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να συμπληρώσουν την φόρμα συμμετοχής πατώντας τον σχετικό σύνδεσμο εδώ.

Ο αριθμός των θέσεων είναι περιορισμένος και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτική περιγραφή του προγράμματος εδώ.

Για οποιαδήποτε διευκρίνηση παραμένουμε στη διάθεση σας.

Για την Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας και
του Τεχνολογικού Πάρκου του Πολυτεχνείου Κρήτης
Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά Ακρωτηρίου, Κτίριο Ε4.103
ΤΚ. 73100, Χανιά
Τηλ. 2821037055

Προγράμμα καλοκαιρινής πρωινής απασχόλησης για τα παιδιά των εργαζόμενων του Πολυτεχνείου Κρήτης

Η Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας και του Τεχνολογικού Πάρκου του Πολυτεχνείου Κρήτης, με κύριο στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των μελών της Πολυτεχνικής Κοινότητας, ανακοινώνει την πρόθεση της για την διοργάνωση προγράμματος καλοκαιρινής πρωινής απασχόλησης για τα παιδιά των εργαζόμενων του Πολυτεχνείου Κρήτης.

Σκοπός της απασχόλησης είναι η αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των παιδιών κατά τη διάρκεια των θερινών διακοπών, μέσα από μια σειρά αθλητικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων.

Το πρόγραμμα θα λειτουργήσει για 3 εβδομάδες εντός του Ιουλίου (11/07-29/07/2022), από τις 08:00 το πρωί έως τις 15:00 το μεσημέρι, Δευτέρα έως Παρασκευή. Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στα 180€ και προκαταβάλλεται.

Το κολατσιό και το μεσημεριανό των παιδιών θα αποτελεί ευθύνη των γονέων. Το μεσημεριανό θα φυλάσσεται και θα σερβίρεται στα παιδιά στο χώρο της λέσχης.

Για όσους επιθυμούν να παρακολουθήσουν το παραπάνω πρόγραμμα θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας, με βάση την ημερομηνία κατάθεσης της δήλωσης συμμετοχής, ο αριθμός των θέσεων είναι περιορισμένος. Για την υλοποίηση του προγράμματος απαιτείται η συγκέντρωση ενός ελάχιστου αριθμού συμμετοχών. . Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούμε να υποβάλλουν τις αιτήσεις συμμετοχής τους έως και την Παρασκευή 10/06/22.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε παιδιά δημοτικού.

Το πρόγραμμα θα διεξάγεται στις αθλητικές εγκαταστάσεις  και σε αίθουσες εντός της Πολυτεχνειούπολης.

Οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να συμπληρώσουν την φόρμα συμμετοχής πατώντας τον σχετικό σύνδεσμο εδώ.

Για οποιαδήποτε διευκρίνηση παραμένουμε στη διάθεση σας.


Τηλ. 2821037055

Εmail : apanethymitaki@tuc.gr

 

Φτιάξε το δικό σου λαχανόκηπο στο Πάρκο Διάσωσης Χλωρίδας και Πανίδας του Πολυτεχνείου Κρήτης

Θέλεις να φτιάξεις το δικό σου λαχανόκηπο και μένεις σε διαμέρισμα;

Έχεις δική σου έκταση για καλλιέργεια που όμως βρίσκεται μακριά από την πόλη;

Έχεις μικρά παιδιά που θα ήθελες να μάθουν να καλλιεργούν τα δικά τους βιολογικά λαχανικά και να υιοθετήσουν σωστές διατροφικές συνήθειες μέσω της βιωματικής ενασχόλησης με την καλλιέργεια;

Θέλεις να καταναλώνεις βιολογικά λαχανικά που δεν περιέχουν επιβλαβείς ουσίες (φυτοφάρμακα και άλλα χημικά);

Το Πάρκο Διάσωσης Χλωρίδας και Πανίδας του Πολυτεχνείου Κρήτης, με στόχο την ευαισθητοποίηση των συμμετεχόντων σε μεθόδους βιολογικής γεωργίας και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της πόλης, ανοίγει τις πύλες του και δίνει την ευκαιρία σε κάθε ενδιαφερόμενο να έρθει σε επαφή με τη φύση, να ασχοληθεί με τη γη για να φτιάξει το δικό του κήπο στις εκτάσεις του Πάρκου.

Η φετινή καλλιεργητική περίοδος ξεκινά με τη διάθεση είκοσι (20) παρτεριών, 25 τ.μ. έκαστο. Η καλλιέργεια θα γίνεται σύμφωνα με τις αρχές της βιολογικής γεωργίας και κάδοι κομποστοποίησης θα χρησιμοποιούνται για τα φυτικά υπολείμματα. Η ετήσια συμμετοχή στο πρόγραμμα ανέρχεται στο συμβολικό ποσό των εξήντα ευρώ (60 €) πλέον χαρτοσήμου 3,6%. Τα έσοδα που θα προκύψουν από τη μίσθωση των παρτεριών, θα διατεθούν για τις λειτουργικές ανάγκες των κήπων, την επέκταση του προγράμματος, την οργάνωση σεμιναρίων βιολογικής καλλιέργειας και τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών στους καλλιεργητές. Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όλοι οι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής των Χανίων και επιτρέπεται η μίσθωση έως δύο (2) παρτεριών από τον ίδιο καλλιεργητή.

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα,

μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@eadip.tuc.gr

από 08 έως 27 Μαρτίου 2022.

 

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε

στο τηλέφωνο 28210-37055.

Επισυνάπτονται, η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και η αίτηση.

 

Φτιάξε το δικό σου λαχανόκηπο στο Πάρκο Διάσωσης Χλωρίδας και Πανίδας του Πολυτεχνείου Κρήτης

Θέλεις να φτιάξεις το δικό σου λαχανόκηπο και μένεις σε διαμέρισμα;

Έχεις δική σου έκταση για καλλιέργεια που όμως βρίσκεται μακριά από την πόλη;

Έχεις μικρά παιδιά που θα ήθελες να μάθουν να καλλιεργούν τα δικά τους βιολογικά λαχανικά και να υιοθετήσουν σωστές διατροφικές συνήθειες μέσω της βιωματικής ενασχόλησης με την καλλιέργεια;

Θέλεις να καταναλώνεις βιολογικά λαχανικά που δεν περιέχουν επιβλαβείς ουσίες (φυτοφάρμακα και άλλα χημικά);

Το Πάρκο Διάσωσης Χλωρίδας και Πανίδας του Πολυτεχνείου Κρήτης, με στόχο την ευαισθητοποίηση των συμμετεχόντων σε μεθόδους βιολογικής γεωργίας και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της πόλης, ανοίγει τις πύλες του και δίνει την ευκαιρία σε κάθε ενδιαφερόμενο να έρθει σε επαφή με τη φύση, να ασχοληθεί με τη γη για να φτιάξει το δικό του κήπο στις εκτάσεις του Πάρκου.

Η φετινή καλλιεργητική περίοδος ξεκινά με τη διάθεση είκοσι (20) παρτεριών, 25 τ.μ. έκαστο. Η καλλιέργεια θα γίνεται σύμφωνα με τις αρχές της βιολογικής γεωργίας και κάδοι κομποστοποίησης θα χρησιμοποιούνται για τα φυτικά υπολείμματα. Η ετήσια συμμετοχή στο πρόγραμμα ανέρχεται στο συμβολικό ποσό των εξήντα ευρώ (60 €) πλέον χαρτοσήμου 3,6%. Τα έσοδα που θα προκύψουν από τη μίσθωση των παρτεριών, θα διατεθούν για τις λειτουργικές ανάγκες των κήπων, την επέκταση του προγράμματος, την οργάνωση σεμιναρίων βιολογικής καλλιέργειας και τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών στους καλλιεργητές. Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όλοι οι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής των Χανίων και επιτρέπεται η μίσθωση έως δύο (2) παρτεριών από τον ίδιο καλλιεργητή.

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στην ηλεκτρονική διεύθυνση, info-eadip@tuc.gr , από Τετάρτη 01 Μαρτίου έως και Τετάρτη 20 Μαρτίου 2023.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στα τηλέφωνα 28210-37071 και 28210-37055.

Επισυνάπτονται η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και η αίτηση.

ΕΝΑΡΞΗ Β' ΚΥΚΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ

Η Εταιρεία Αξιοποίησης & Διαχείρισης της Περιουσίας & του Τεχνολογικού Πάρκου του Πολυτεχνείου Κρήτης, ανακοινώνει την έναρξη του Β’ κύκλου Εκπαιδευτικής Ρομποτικής (για παιδιά από Γ' δημοτικού) για το ακαδημαϊκό έτος 2021-22, το ερχόμενο Σάββατο 26/2/22. Τα τμήματα των μαθητών του Α’ κύκλου θα συνεχίσουν στις ίδιες ημέρες και ώρες. Παρέχεται η δυνατότητα σε νέους μαθητές που επιθυμούν, να συμμετάσχουν στον Β’ κύκλο.

"Η διδασκαλία γίνεται με χρήση υλικού που κατασκευάστηκε από την Lego®, ειδικότερα το σύστημα EV3 Mindstorms®. Ο προγραμματισμός γίνεται μέσω του λογισμικού που παρέχει δωρεάν η ίδια εταιρεία, ένα περιβάλλον που αποτελεί υπερσύνολο του γνωστού λογισμικού Scratch®. Σε αυτόν τον 2ο εκπαιδευτικό κύκλο θα δοθεί βάρος (1) στην εκμάθηση κατασκευής απλών αλλά βασικών μηχανισμών που αξιοποιούν τα ρομποτικά οχήματα, (2) στην τριβή με το λογισμικό προκειμένου να διεκπεραιώνει απλές λειτουργίες σε απλές κατασκευές, τόσο σε οχήματα όσο και σε γνωστές απλούστερες υλοποιήσεις, πχ ανεμιστήρες, συναγερμοί, ζυγαριές, παγίδες, κ.λπ.”

Τμήματα:

Α’ Τμήμα: Σάββατο 09:15-11:00, δυνατότητα συμμετοχής και νέων μαθητών, όπου θα έχουν την ευκαιρία να εκπαιδευτούν σε ένα εύκολο περιβάλλον αφού λάβουν ταχύρυθμη εκπαίδευση χρήσης του περιβάλλοντος εργασίας, χωρίς να απαιτείται προηγούμενη γνώση.

Β’ Τμήμα: Σάββατο 11:15-13:00, δυνατότητα συμμετοχής και νέων μαθητών, όπου θα έχουν την ευκαιρία να εκπαιδευτούν σε ένα εύκολο περιβάλλον αφού λάβουν ταχύρυθμη εκπαίδευση χρήσης του περιβάλλοντος εργασίας, χωρίς να απαιτείται προηγούμενη γνώση.

Γ’ Τμήμα: Σάββατο 13:15-15:00, δυνατότητα συμμετοχής προχωρημένων νέων μαθητών με προηγούμενη γνώση.

Τα μαθήματα θα γίνονται σε κλειστή αίθουσα του Πολυτεχνείου Κρήτης, εντός της Πολυτεχνειούπολης.

Διάρκεια υλοποίησης: 12 εβδομάδες (12 μαθήματα)

Συνολική συνδρομή (αφορά και τα 12 μαθήματα): 150€

Έναρξη: Σάββατο 26/2/2022

Υπεύθυνος προγράμματος: Νίκος Αφεντάκης

Οι νέοι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να συμπληρώσουν την φόρμα συμμετοχής πατώντας τον σχετικό σύνδεσμο εδώ.

Ο αριθμός των θέσεων είναι περιορισμένος και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Για οποιαδήποτε διευκρίνηση παραμένουμε στη διάθεση σας.

Για την Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας και
του Τεχνολογικού Πάρκου του Πολυτεχνείου Κρήτης
Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά Ακρωτηρίου, Κτίριο Ε4.103
ΤΚ. 73100, Χανιά
Τηλ. 2821037055

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μίσθωση ακινήτου επί της οδού Ι. Σφακιανάκη 36, εμβαδού 65,98 τ.μ., ιδιοκτησίας του Πολυτεχνείου Κρήτης (ΑΔΑ: 6ΠΝ2469Β6Ν-47Σ).

Η Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας & του Τεχνολογικού Πάρκου του Πολυτεχνείου Κρήτης με έδρα τα Χανιά, προκηρύσσει πλειοδοτικό διαγωνισμό με κλειστές προσφορές, για την ανάδειξη μισθωτή μίας οριζόντιας ιδιοκτησίας του ισογείου ορόφου, κείμενη στην Π.Ε. Χανίων, Δήμο Χανίων, Δημοτική Ενότητα Χανίων και συγκεκριμένα επί της οδού Ι. Σφακιανάκη αρ. 36, εμβαδού (της οριζόντιας ιδιοκτησίας) 65,98 τ.μ. περίπου, ιδιοκτησίας του Πολυτεχνείου Κρήτης, αποτελούμενη από ένα ενιαίο χώρο και w.c., με δυνατότητα λειτουργίας και ως κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος με τη λήψη των σχετικών αδειών/ εγκρίσεων από τους αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες.

Όποιος ενδιαφέρεται να συμμετάσχει στο διαγωνισμό, οφείλει επί ποινή αποκλεισμού να αποστείλει ταχυδρομικά, σφραγισμένη έγγραφη προσφορά στην διεύθυνση: «ΕΑΔΙΠ- ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, ΚΤΙΡΙΟ Ε4, ΓΡΑΦΕΙΟ 103, ΧΑΝΙΑ ΤΚ 73103» με αναγραφή στην εξωτερική πλευρά του φακέλου των ατομικών ή εταιρικών στοιχείων του και την ένδειξη «Για τη μίσθωση μίας οριζόντιας ιδιοκτησίας του ισογείου ορόφου , κείμενη στην Π.Ε. Χανίων, Δήμο Χανίων, Δημοτική Ενότητα Χανίων και συγκεκριμένα επί της οδού Ι. Σφακιανάκη αρ. 36, εμβαδού (της οριζόντιας ιδιοκτησίας) 65,98 τ.μ. περίπου, ιδιοκτησίας του Πολυτεχνείου Κρήτης». Η προσφορά, θα πρέπει να φέρει ημερομηνία κατάθεσης στο ταχυδρομείο, το αργότερο έως τις 02/02/2022. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 11/02/2022 και ώρα 11:00 π.μ. στα γραφεία της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας & του Τεχνολογικού Πάρκου του Πολυτεχνείου Κρήτης, Κτίριο Ε4, Γραφείο 103, Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά, Χανίων. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (10:00-14:00) στο τηλέφωνο, 2821037055 ή στην ιστοσελίδα του Πολυτεχνείου Κρήτης www.tuc.gr ή της Εταιρείας Αξιοποίησης του Πολυτεχνείου Κρήτης και στη διεύθυνση www.eadip.tuc.gr, προκειμένου να λάβουν γνώση των όρων της διακήρυξης ή, εφόσον το επιθυμούν, να οργανώσουν επίσκεψη στο μίσθιο.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να ανατρέξουν στην πρόσκληση ενδιαφέροντος εδώ.

ΔΙΑΝΟΜΗ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΣΩ ΕΥΔΟΞΟΥ

 

Η Εταιρεία Αξιοποίησης & Διαχείρισης της Περιουσίας, του Τεχνολογικού Πάρκου και των Εκδόσεων του Πολυτεχνείου Κρήτης, ανακοινώνει την έναρξη της διανομής των συγγραμμάτων των εκδόσεων του Πολυτεχνείου Κρήτης για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.

Η διανομή του συγγράμματος των εκδόσεων του Πολυτεχνείου Κρήτης:

 1. Τεχνολογίες Παραγωγής, Νικόλαος Τσουρβελούδης, Ιωάννης Νικολός, Εκδόσεις Πολυτεχνείου Κρήτης

θα πραγματοποιείται στα γραφεία της Εταιρείας (Κτίριο Ε4, Γραφείο 103).

Από 25/10/201-30/11/2021:

Δευτέρα, 12:00-15:00.

Τετάρτη, 12:00-15:00.

Παρασκευή, 12:00-15:00.

Από 01/12/2021-07/01/2022:

Τρίτη, 12:00-14:00

Πέμπτη: 12:00-14:00

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε στο 2821037055.

Έναρξη τμημάτων ρομποτικής για παιδιά στις εγκαταστάσεις του Πολυτεχνείου Κρήτης

 

Με χαρά σας ενημερώνουμε ότι από το Σάββατο 23 Οκτωβρίου 2021 ξεκινάνε τα τμήματα εκπαιδευτικής ρομποτικής για παιδιά στις εγκαταστάσεις του Πολυτεχνείου Κρήτης.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Τηλ.:2821037055

Ε-mail: apanethymitaki@isc.tuc.gr

Έναρξη τμημάτων τένις ενηλίκων στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Πολυτεχνείου Κρήτης

Με χαρά σας ενημερώνουμε ότι από την Τετάρτη 13 Οκτωβρίου 2021 ξεκινάνε τα τμήματα τένις ενηλίκων στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Πολυτεχνείου Κρήτης, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη 18:00-22:00.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στην γραμματεία των εγκαταστάσεων καθημερινά 17:00-22:00.

Τηλ.:2821037997

Ε-mail:sports.tuc@gmail.com

Δράσεις για παιδιά Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

   Με χαρά σας ενημερώνουμε για τα εκπαιδευτικά-αθλητικά μας προγράμματα για την τρέχουσα σχολική περίοδο 2021-2022. Προσπαθώντας να ισορροπήσουμε τις ιδιαίτερες ανάγκες και της φετινής χρονιάς καθώς και τις ανάγκες των παιδιών που αφορούν την εκπαίδευση και τη σωματική τους ανάπτυξη, δεχόμαστε και φέτος τα παιδιά με κάθε αίσθημα ευθύνης, τηρούμε τους κανόνες υγιεινής και απολαμβάνουμε τα οφέλη της φύσης αλλά και τα οφέλη της σωματικής άσκησης.

   Οι δράσεις μας και φέτος θα είναι δύο. Η πρώτη αφορά ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα που θα λαμβάνει χώρα στο Πάρκο Διάσωσης Χλωρίδας και Πανίδας του Πολυτεχνείου, ενώ η δεύτερη, είναι αθλητική δράση και θα λαμβάνει χώρα στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Ιδρύματος.

Δράση 1η: Εκπαιδευτικό πρόγραμμα στο Πάρκο Διάσωσης  Χλωρίδας και Πανίδας του Πολυτεχνείου Κρήτης

Συνοπτικά:

 • Φιλοξενία: από 1 τμήμα ως μία τάξη (σε συνεννόηση με τους υπεύθυνους συνοδούς εκπαιδευτικούς)
 • Διάρκεια προγράμματος: 2 ώρες
 • Κόστος συμμετοχής: 1,5 €/μαθητή

Ανακαλύπτουμε το πάρκο  μας

Το Πάρκο Διάσωσης Χλωρίδας και Πανίδας του Πολυτεχνείου Κρήτης ανοίγει τις πόρτες του στα δημοτικά σχολεία. Ανακαλύπτουμε, μαθαίνουμε και δημιουργούμε στο πάρκο μας.

Δραστηριότητες:

 • Ξενάγηση στο Πάρκο. Μαθαίνουμε να εξερευνούμε τη φύση με ασφάλεια. Γραπτές   οδηγίες «Μαθαίνουμε να περπατάμε στην εξοχή». Τι χρειαζόμαστε να έχουμε για μια όμορφη βόλτα μέσα στη φύση και τι πρέπει να προσέχουμε για να προστατέψουμε και τη φύση και τον εαυτό μας.
 • Α επιλογή: Δικτυοκήπιο: «Από το σποράκι στο τραπέζι»

Το πρόσφατα ανακαινισμένο δικτυοκήπιό μας είναι στην ουσία ένας ανοιχτός χώρος που όμως παρέχει προστασία στα παιδιά από τα καιρικά φαινόμενα  με ένα μέτρια πυκνό δίχτυ. Εκεί τα παιδιά θα εξοικειωθούν με τη διαδικασία φυτεύω-φροντίζω-επιβραβεύομαι για τους κόπους μου με τους καρπούς από το δικό μου λαχανικό. Τα παιδιά φυτεύουν τα σποράκια τους σε γλαστράκια και τα παίρνουν μαζί τους μαζί με οδηγίες φροντίδας σε ψηφιακή μορφή).

 • Β επιλογή: «Από το στάρι το ψωμί»

Τα παιδιά με τη δική τους συμμετοχή μαθαίνουν πώς έφτανε το ψωμί στο τραπέζι μας, από το όργωμα μέχρι την παρασκευή του με τον παραδοσιακό τρόπο.

Τα παιδιά μπορούν να φάνε το δεκατιανό τους στα παγκάκια κάτω από τις ελιές και να εξερευνήσουν τη φύση στο υπόλοιπο του σχολικού τους ωραρίου.

Στο Πάρκο υπάρχουν τουαλέτες για την υγιεινή των παιδιών με σαπούνια και αντισηπτικά, βρύσες με πόσιμο νερό και φαρμακείο για έκτακτες μικροανάγκες.

Επίσης το Πάρκο είναι ανοιχτό και χωρίς χρέωση για όσα σχολεία θέλουν να το επισκεφθούν χωρίς να κάνουν χρήση του προγράμματος της ξενάγησης.

Παρακαλούμε όσα σχολεία επιλέξουν να έρθουν να επικοινωνήσουν με την υπεύθυνη γεωπόνο του Πάρκου κα Αντωνία Ζαχαρούλη στο τηλέφωνο 2821037071 ώστε να συντονιστεί η επίσκεψή τους.

 

Δράση 2η: Ημερήσια αθλητική εκδρομή στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Πολυτεχνείου Κρήτης

Related image

 

   • Φιλοξενία: ολόκληρο σχολείο
   • Διάρκεια προγράμματος: σχολικό ωράριο
   • Κόστος συμμετοχής: 1€/ μαθητή

 

Κατά τη διάρκεια των εκδρομών οι μαθητές θα έχουν τη δυνατότητα χρήσης όλων των γηπέδων και χώρων. Η χρήση των αθλητικών εγκαταστάσεων από τους μαθητές προϋποθέτει συντήρηση και καθαριότητα των χώρων (γήπεδα και τουαλέτες), παροχή φαρμακείου, καθώς και άτομο στη γραμματεία των αθλητικών εγκαταστάσεων για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους. Για το λόγο αυτό, προκειμένου δηλαδή το Πολυτεχνείο Κρήτης να ανταποκριθεί και να διασφαλίσει την παροχή ποιοτικών και ασφαλών εγκαταστάσεων ζητείται η συνεισφορά του συμβολικού ποσού του 1€, ανά μαθητή.

Στοιχεία επικοινωνίας:

Εταιρία Αξιοποίησης & Διαχείρισης της Περιουσίας και του Τεχνολογικού Πάρκου του Πολυτεχνείου Κρήτης, Πολυτεχνειούπολη

Για πληροφορίες και κρατήσεις για τη δράση στο Πάρκο: Ζαχαρούλη Αντωνία Γεωπόνος MSc, τηλ.: 2821037071, e-mail: azacharouli<στο>isc.tuc.gr

Για κρατήσεις στις αθλητικές εγκαταστάσεις: τηλ.: 2821037055, e-mail: sports.tuc<στο>gmail.com

Ιστοσελίδα πάρκου: https://www.park.tuc.gr/index.php?id=11502

Ιστοσελίδα αθλητικών εγκαταστάσεων: https://sports.tuc.gr

 

 

 

Δράσεις για παιδιά Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Με χαρά σας ενημερώνουμε για τα εκπαιδευτικά μας προγράμματα για την τρέχουσα σχολική περίοδο 2021-2022. Προσπαθώντας να ισορροπήσουμε τις ιδιαίτερες ανάγκες της χρονιάς που διανύουμε και τις ανάγκες των παιδιών που αφορούν την εκπαίδευση και τη σωματική τους ανάπτυξη, δεχόμαστε τα παιδιά με κάθε αίσθημα ευθύνης, τηρούμε τους κανόνες υγιεινής και απολαμβάνουμε τα οφέλη της φύσης αλλά και τα οφέλη της σωματικής άσκησης. Οι δράσεις μας και φέτος είναι δύο. Η πρώτη αφορά ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα που θα λαμβάνει χώρα στο Πάρκο Διάσωσης Χλωρίδας και Πανίδας του Πολυτεχνείου, ενώ η δεύτερη, είναι αθλητική δράση και θα λαμβάνει χώρα στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Ιδρύματος.

 Δράση 1η: Εκπαιδευτικό πρόγραμμα στο Πάρκο Διάσωσης  Χλωρίδας και Πανίδας του Πολυτεχνείου Κρήτης

Συνοπτικά:

 • Φιλοξενία: 1 τμήμα ως μια τάξη (σε συνεννόηση με τους υπεύθυνους συνοδούς εκπαιδευτικούς)
 • Διάρκεια προγράμματος: 1 ώρα
 • Κόστος συμμετοχής: 1 €/μαθητή

Δραστηριότητα:

Ξενάγηση στο Πάρκο. Μαθαίνουμε τη φύση της κρητικής πανίδας και χλωρίδας, τις ιδιαιτερότητες που έχουν στη Μεσογειακή Λεκάνη και την κληρονομιά τους στη διατροφή, τη φαρμακευτική βιομηχανία και την οικονομία της χώρας μας.

Τα παιδιά μπορούν να φάνε το δεκατιανό τους στα παγκάκια κάτω από τις ελιές και να εξερευνήσουν τη φύση στο υπόλοιπο του σχολικού τους ωραρίου.

Στο Πάρκο υπάρχουν τουαλέτες για την υγιεινή των παιδιών με σαπούνια και αντισηπτικά, βρύσες με πόσιμο νερό και φαρμακείο για έκτακτες μικροανάγκες.

Επίσης το Πάρκο είναι ανοιχτό και χωρίς χρέωση για όσα σχολεία θέλουν να το επισκεφθούν χωρίς να κάνουν χρήση του προγράμματος της ξενάγησης.

Παρακαλούμε όσα σχολεία επιλέξουν να έρθουν στο Πάρκο να επικοινωνήσουν με την υπεύθυνη γεωπόνο του Πάρκου κα Αντωνία Ζαχαρούλη για τον καλύτερο συντονισμό της επίσκεψης στο τηλέφωνο 2821037071.

 

Δράση 2η: Ημερήσια αθλητική εκδρομή στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Πολυτεχνείου Κρήτης

 

Related image

 

 • Φιλοξενία: ολόκληρο σχολείο
 • Διάρκεια προγράμματος: σχολικό ωράριο
 • Κόστος συμμετοχής: 1€/ μαθητή

Κατά τη διάρκεια των εκδρομών οι μαθητές θα έχουν τη δυνατότητα χρήσης όλων των γηπέδων και των χώρων. Η χρήση των αθλητικών εγκαταστάσεων από τους μαθητές προϋποθέτει συντήρηση και καθαριότητα των χώρων (γήπεδα και τουαλέτες), παροχή φαρμακείου, καθώς και άτομο στη γραμματεία των αθλητικών εγκαταστάσεων για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους. Για το λόγο αυτό, προκειμένου δηλαδή το Πολυτεχνείο Κρήτης να ανταποκριθεί και να διασφαλίσει την παροχή ποιοτικών και ασφαλών εγκαταστάσεων ζητείται η συνεισφορά του συμβολικού ποσού του 1€, ανά μαθητή.

Στοιχεία επικοινωνίας:

Εταιρία Αξιοποίησης & Διαχείρισης της Περιουσίας και του Τεχνολογικού Πάρκου του Πολυτεχνείου Κρήτης, Πολυτεχνειούπολη.

Για πληροφορίες και κρατήσεις για τη δράση στο Πάρκο: Ζαχαρούλη Αντωνία Γεωπόνος MSc, τηλ 2821037071, e-mail: azacharouli<στο>isc.tuc.gr

Για κρατήσεις στις αθλητικές εγκαταστάσεις: τηλ. 2821037055, e-mail: apanethymitaki<στο>isc.tuc.gr

 

Ιστοσελίδα πάρκου: https://www.park.tuc.gr/index.php?id=11502

 

Ιστοσελίδα αθλητικών εγκαταστάσεων: https://sports.tuc.gr

 

 

Λειτουργία Αθλητικών Εγκαταστάσεων για το Ακαδημαϊκό Έτος 2021-22

Η Εταιρεία Αξιοποίησης & Διαχείρισης της Περιουσίας και του Τεχνολογικού Πάρκου του Πολυτεχνείου Κρήτης, έχει την πρόθεση για την πραγματοποίηση των παρακάτω δραστηριοτήτων κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-22:

 1. Μαθήματα αντισφαίρισης ενηλίκων
 2. Πρόγραμμα εκγύμνασης ενηλίκων
 3. Μαθήματα ποδοσφαίρου για παιδιά δημοτικού
 4. Πρόγραμμα προπονήσεων στίβου για παιδιά δημοτικού
 5. Εκπαιδευτική ρομποτική για παιδιά δημοτικού
 6. Παιδικές εκδηλώσεις

Οι ακριβείς ώρες και ημέρες, καθώς και ο αριθμός των τμημάτων, θα καθοριστούν βάσει της αντίστοιχης ανταπόκρισης και των δηλωθέντων συμμετοχών. Η εκδήλωση ενδιαφέροντος δεν είναι δεσμευτική, αλλά είναι αυτή που θα καθορίσει την υλοποίηση του προγράμματος.

Περισσότερες πληροφορίες και φόρμες εκδήλωσής ενδιαφέροντος πατήστε εδώ.

 Θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση για τις ημερομηνίες έναρξης των τμημάτων, ανάλογα με το ενδιαφέρον που θα εκδηλωθεί.

Το ωράριο λειτουργίας της γραμματείας των αθλητικών εγκαταστάσεων, θα είναι 17:00-22:00 το απόγευμα από Δευτέρα έως Κυριακή, για πληροφορίες, εγγραφές και κρατήσεις γηπέδων.

Η λειτουργία των εγκαταστάσεων θα γίνεται πάντα, συμφωνά με τα έκτακτα μέτρα προστασίας της Δημόσιας Υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

Για την χρήση των εγκαταστάσεων, είναι απαραίτητα η επίδειξη εβδομαδιαίου τεστ αντιγόνου (PCR ή rapid test) από τους αθλούμενους πολίτες (ηλικίας 18 ετών και άνω), με εξαίρεση όσους προσκομίζουν πιστοποιητικό εμβολιασμού ή πιστοποιητικό νόσησης (εκδίδεται 30 ήμερες μετά τον πρώτο θετικό έλεγχο και ισχύει για 180 μέρες μετά τη νόσηση). Οι αθλούμενοι έως και 17 ετών αρκεί να επιδεικνύουν βεβαίωση αρνητικού αποτελέσματος self-test.

Έναρξη λειτουργίας Αθλητικών Εγκαταστάσεων για το Ακαδημαϊκό Έτος 2021-22.

Η Εταιρεία Αξιοποίησης & Διαχείρισης της Περιουσίας και του Τεχνολογικού Πάρκου του Πολυτεχνείου Κρήτης, ανακοινώνει την έναρξη της λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων του Π.Κ. για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, την Δευτέρα 04 Οκτωβρίου 2021.

Το ωράριο λειτουργίας των εγκαταστάσεων και της γραμματείας, για την ερχόμενη εβδομάδα 04/10_08/10/21, θα είναι 17:00-20:00 το απόγευμα, από Δευτέρα έως Παρασκευή, για πληροφορίες, εγγραφές και κρατήσεις γηπέδων.

 Υπάρχει η πρόθεση για την πραγματοποίηση των παρακάτω δραστηριοτήτων κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-22:

 1. Μαθήματα αντισφαίρισης ενηλίκων
 2. Πρόγραμμα εκγύμνασης ενηλίκων
 3. Μαθήματα ποδοσφαίρου για παιδιά δημοτικού
 4. Πρόγραμμα προπονήσεων στίβου για παιδιά δημοτικού
 5. Εκπαιδευτική ρομποτική για παιδιά δημοτικού

Οι ακριβείς ώρες και ημέρες, καθώς και ο αριθμός των τμημάτων, θα καθοριστούν βάσει της αντίστοιχης ανταπόκρισης και των δηλωθέντων συμμετοχών. Η εκδήλωση ενδιαφέροντος δεν είναι δεσμευτική, αλλά είναι αυτή που θα καθορίσει την υλοποίηση του προγράμματος.

Περισσότερες πληροφορίες και φόρμες εκδήλωσής ενδιαφέροντος εδώ.

 Θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση για την ημερομηνία έναρξης των τμημάτων, ανάλογα με το ενδιαφέρον που θα εκδηλωθεί.

Η λειτουργία των εγκαταστάσεων θα γίνεται πάντα, συμφωνά με τα έκτακτα μέτρα προστασίας της Δημόσιας Υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

Για την χρήση των εγκαταστάσεων, είναι απαραίτητα η επίδειξη εβδομαδιαίου τεστ αντιγόνου (PCR ή rapid test) από τους αθλούμενους πολίτες (ηλικίας 18 ετών και άνω), με εξαίρεση όσους προσκομίζουν πιστοποιητικό εμβολιασμού ή πιστοποιητικό νόσησης (εκδίδεται 30 ήμερες μετά τον πρώτο θετικό έλεγχο και ισχύει για 180 μέρες μετά τη νόσηση). Οι αθλούμενοι έως και 17 ετών αρκεί να επιδεικνύουν βεβαίωση αρνητικού αποτελέσματος self-test.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ

Δραστηριότητες ΕΑΔΙΠ κατά το Ακαδημαϊκό Έτος 2021-22

 

Η Εταιρεία Αξιοποίησης & Διαχείρισης της Περιουσίας και του Τεχνολογικού Πάρκου του Πολυτεχνείου Κρήτης, ανακοινώνει την πρόθεσή της, εφόσον οι συνθήκες το επιτρέψουν, για την πραγματοποίηση των παρακάτω δραστηριοτήτων κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-22:

 1. Μαθήματα αντισφαίρισης ενηλίκων
 2. Πρόγραμμα εκγύμνασης ενηλίκων
 3. Μαθήματα ποδοσφαίρου για παιδιά δημοτικού
 4. Πρόγραμμα προπονήσεων στίβου για παιδιά δημοτικού
 5. Εκπαιδευτική ρομποτική για παιδιά δημοτικού

Η πραγματοποίηση των παραπάνω δραστηριοτήτων προϋποθέτει τη λήξη της αναστολής λειτουργίας των Αθλητικών Εγκαταστάσεων των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, στα πλαίσια των έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού SARS-CoV-2.

Για περισσότερες πληροφορίες και φόρμες εκδήλωσης ενδιαφέροντος πατήστε εδώ.


 

Φτιάξε το δικό σου λαχανόκηπο στο Πάρκο Διάσωσης Χλωρίδας και Πανίδας του Πολυτεχνείου Κρήτης

 

Θέλεις να φτιάξεις το δικό σου λαχανόκηπο και μένεις σε διαμέρισμα;

Έχεις δική σου έκταση για καλλιέργεια που όμως βρίσκεται μακριά από την πόλη;

Έχεις μικρά παιδιά που θα ήθελες να μάθουν να καλλιεργούν τα δικά τους βιολογικά λαχανικά και να υιοθετήσουν σωστές διατροφικές συνήθειες μέσω της βιωματικής ενασχόλησης με την καλλιέργεια;

Θέλεις να καταναλώνεις βιολογικά λαχανικά που δεν περιέχουν επιβλαβείς ουσίες (φυτοφάρμακα και άλλα χημικά);

Το Πάρκο Διάσωσης Χλωρίδας και Πανίδας του Πολυτεχνείου Κρήτης, με στόχο την ευαισθητοποίηση των συμμετεχόντων σε μεθόδους βιολογικής γεωργίας και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της πόλης, ανοίγει τις πύλες του και δίνει την ευκαιρία σε κάθε ενδιαφερόμενο να έρθει σε επαφή με τη φύση, να ασχοληθεί με τη γη για να φτιάξει το δικό του κήπο στις εκτάσεις τουΠάρκου.

Η φετινή καλλιεργητική περίοδος ξεκινά με τη διάθεση είκοσι (20) παρτεριών, 25 τ.μ. έκαστο. Η καλλιέργεια θα γίνεται σύμφωνα με τις αρχές της βιολογικής γεωργίας και κάδοι κομποστοποίησης θα χρησιμοποιούνται για τα φυτικά υπολείμματα. Η ετήσια συμμετοχή στο πρόγραμμα ανέρχεται στο συμβολικό ποσό τωνεξήντα ευρώ (60 €) πλέον χαρτοσήμου 3,6%. Τα έσοδα που θα προκύψουν από τη μίσθωση των παρτεριών, θα διατεθούν για τις λειτουργικές ανάγκες των κήπων, την επέκταση του προγράμματος, την οργάνωση σεμιναρίων βιολογικής καλλιέργειας και τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών στους καλλιεργητές. Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όλοι οι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής των Χανίων και επιτρέπεται η μίσθωση έως δύο (2) παρτεριών από τον ίδιο καλλιεργητή.

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα,

μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στην ηλεκτρονική διεύθυνση info<στο>eadip.tuc.gr

από Τετάρτη 10 Μαρτίου έως και Τετάρτη 24 Μαρτίου 2021 (ώρα λήξης 13:00)

 

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε

στα τηλέφωνα 28210-37071 και 28210-37055

Δευτέρα – Παρασκευή: ώρες 09:00 – 13:00

 

Επισυνάπτονται η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και η αίτηση.


 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΑΔΑ: 9Κ4Π469Β6Ν-ΑΟΜ)

 

Η Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας & του Τεχνολογικού Πάρκου του Πολυτεχνείου Κρήτης, με έδρα τα Χανιά (Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά)

ανακοινώνει

την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη ενός (1) ατόμου, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) ετών, για τη διοικητική υποστήριξη της εταιρείας

Ειδικότητα: ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού

Αριθμός ατόμων: Ένα (1)

Διάρκεια σύμβασης: Δύο (2) έτη

Αποδοχές: H αμοιβή υπόκειται στο Ενιαίο Μισθολόγιο, ενώ οι λεπτομέρειες θα καθοριστούν κατά την πρόσληψη του εργαζομένου, την ένταξή του σε αυτό, και θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τα τυπικά του προσόντα.

Τόπος εργασίας: Έδρα ΕΑΔΙΠ, Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά, Χανιά

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση, η οποία είναι διαθέσιμη στον δικτυακό τόπο της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας και του Τεχνολογικού Πάρκου του Πολυτεχνείου Κρήτης www.eadip.tuc.grΕνότητα: Ανακοινώσεις) καθώς και στο δικτυακό τόπο του Πολυτεχνείου Κρήτης www.tuc.gr (Ενότητα: Νέα – Ανακοινώσεις & Συζητήσεις, Προκηρύξεις/διακηρύξεις) και να την αποστείλουν ηλεκτρονικά μαζί με τους τίτλους σπουδών τους και τα διπλώματα ξένων γλωσσών (σε αρχείο μορφής zip) στην ηλεκτρονική διεύθυνση info<στο>eadip.tuc.gr  το αργότερο μέχρι και την 01.02.2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00.

Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης και την τελική επιλογή, ο επιλεγείς/η επιλεγείσα θα κληθεί από την Εταιρεία να καταθέσει σε έντυπη μορφή όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Χανιά, 18 Iανουαρίου 2021

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας και του Πολυτεχνείου Κρήτης

Καθ. Ευάγγελος Γιδαράκος

Επισυνάπτονται: α) η πρόσκληση ενδιαφέροντος της θέσης και  β)  η σχετική αίτηση.

Αναρτήθηκε στις 18/01/2021


 

Συμφωνητικά μίσθωσης των κτιρίων στον λόφο Καστέλι

 

Επισυνάπτονται τα ιδιωτικά συμφωνητικά μίσθωσης των κτιρίων στον λόφο Καστέλι.

Συμφωνητικό μίσθωσης 2017 και Συμφωνητικό τροποποίησης όρων μίσθωσης 2020

(Επισημαίνεται ότι δεν προβλέπεται η αποσπασματική χρήση των παραπάνω συμβάσεων)


 

Εκδήλωση ενδιαφέροντος - Πρόγραμμα αθλητικής προπαιδείας για παιδιά προσχολικής ηλικίας (4-6) @ Πολυτεχνείο Κρήτης

 

Η Εταιρεία Αξιοποίησης & Διαχείρισης της Περιουσίας και του Τεχνολογικού Πάρκου του Πολυτεχνείου Κρήτης στο πλαίσιο δράσεων αθλητικού περιεχομένου προτίθεται να διοργανώσει πρόγραμμα αθλητικής προπαιδείας για παιδιά προσχολικής ηλικίας (4-6), στην Πολυτεχνειούπολη (Κουνουπιδιανά) για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.

Δυνατότητα συμπλήρωσης έχει οποιοσδήποτε κηδεμόνας, ανεξάρτητα αν είναι μέλος του Πολυτεχνείου Κρήτης ή όχι.

Εκδήλωση ενδιαφέροντος


 

Δραστηριότητες ΕΑΔΙΠ κατά το Ακαδημαϊκό Έτος 2020-21

 

Η Εταιρεία Αξιοποίησης & Διαχείρισης της Περιουσίας και του Τεχνολογικού Πάρκου του Πολυτεχνείου ανακοινώνει την πρόθεσή της για την πραγματοποίηση των ακόλουθων δραστηριοτήτων κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-21:

 1. Μαθήματα αντισφαίρισης
 2. Μαθήματα ποδοσφαίρου για παιδιά δημοτικού
 3. Εκπαιδευτική ρομποτική για παιδιά δημοτικού
 4. Πρόγραμμα εκγύμνασης ενηλίκων
 5. Πρόγραμμα προπονήσεων στίβου για παιδιά δημοτικού

Για περισσότερες πληροφορίες και φόρμες εκδήλωσης ενδιαφέροντος πατήστε εδώ.


 

Aποτελέσματα Πρόσκλησης Απασχόλησης Φοιτητών στις Αθλητικές Εγκαταστάσεις του ΠΚ, Α.Π. 2614/28-01-2020

 

Η Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Πολυτεχνείου Κρήτης ανακοινώνει τα αποτελέσματα της  Α.Π. 2614/28-01-2020 πρόσκλησης για την απασχόληση τεσσάρων προπτυχιακών φοιτητών του Πολυτεχνείου Κρήτης στις Αθλητικές Εγκαταστάσεις του Π.Κ.

Επισυνάπτεται το Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης των Αιτήσεων


 

Δραστηριότητες ΕΑΔΙΠ κατά το Ακαδημαϊκό Έτος 2020-21

 

Η Εταιρεία Αξιοποίησης & Διαχείρισης της Περιουσίας και του Τεχνολογικού Πάρκου του Πολυτεχνείου ανακοινώνει την πρόθεσή της για την πραγματοποίηση των ακόλουθων δραστηριοτήτων κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-21:

 1. Μαθήματα αντισφαίρισης
 2. Μαθήματα ποδοσφαίρου
 3. Εκπαιδευτική ρομποτική για παιδιά
 4. Πρόγραμμα εκγύμνασης ενηλίκων

Οι σχετικές φόρμες εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα αναρτηθούν τον Σεπτέμβριο 2020 στα Γενικά Μηνύματα του Πολυτεχνείου Κρήτης, στην ιστοσελίδα των Αθλητικών Εγκαταστάσεων, καθώς και στον λογαριασμό facebook των αθλητικών εγκαταστάσεων.


 

Φτιάξε το δικό σου λαχανόκηπο στο Πάρκο Διάσωσης Χλωρίδας και Πανίδας του Πολυτεχνείου Κρήτης - Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων

 

Θέλεις να φτιάξεις το δικό σου λαχανόκηπο και μένεις σε διαμέρισμα;

Έχεις δική σου έκταση για καλλιέργεια που όμως βρίσκεται μακριά από την πόλη;

Έχεις μικρά παιδιά που θα ήθελες να μάθουν να καλλιεργούν τα δικά τους βιολογικά λαχανικά και να υιοθετήσουν σωστές διατροφικές συνήθειες μέσω της βιωματικής ενασχόλησης με την καλλιέργεια;

Θέλεις να καταναλώνεις βιολογικά λαχανικά που δεν περιέχουν επιβλαβείς ουσίες (φυτοφάρμακα και άλλα χημικά);

Το Πάρκο Διάσωσης Χλωρίδας και Πανίδας του Πολυτεχνείου Κρήτης, με στόχο την ευαισθητοποίηση των συμμετεχόντων σε μεθόδους βιολογικής γεωργίας και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της πόλης, ανοίγει τις πύλες του και δίνει την ευκαιρία σε κάθε ενδιαφερόμενο να έρθει σε επαφή με τη φύση, να ασχοληθεί με τη γη για να φτιάξει το δικό του κήπο στις εκτάσεις του Πάρκου.

Η φετινή καλλιεργητική περίοδος ξεκινά με τη διάθεση είκοσι (20) παρτεριών, 25 τ.μ. έκαστο. Η καλλιέργεια θα γίνεται σύμφωνα με τις αρχές της βιολογικής γεωργίας και κάδοι κομποστοποίησης θα χρησιμοποιούνται για τα φυτικά υπολείμματα. Η ετήσια συμμετοχή στο πρόγραμμα ανέρχεται στο συμβολικό ποσό των εξήντα ευρώ (60 €) πλέον χαρτοσήμου 3,6%. Τα έσοδα που θα προκύψουν από τη μίσθωση των παρτεριών, θα διατεθούν για τις λειτουργικές ανάγκες των κήπων, την επέκταση του προγράμματος, την οργάνωση σεμιναρίων βιολογικής καλλιέργειας και τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών στους καλλιεργητές. Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όλοι οι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής των Χανίων και επιτρέπεται η μίσθωση έως δύο (2) παρτεριών από τον ίδιο καλλιεργητή.

Τα παρτέρια θα είναι στη διάθεση των καλλιεργητών από την επόμενη ημέρα της λήξης των έκτακτων μέτρων για την αποτροπή εξάπλωσης του νέου κορονοϊού SARS-Cov-2.

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα,

μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@eadip.tuc.gr

από Τρίτη 14 Απριλίου 2020 έως και την Τρίτη 26 Μαΐου 2020 (ώρα λήξης 13:00)

 

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε

στα τηλέφωνα 28210-37071 και 28210-37055

Δευτέρα – Παρασκευή: ώρες 09:00 – 13:00

 

Επισυνάπτονται η αναλυτική πρόσκληση και η αίτηση.


 

Φτιάξε το δικό σου λαχανόκηπο στο Πάρκο Διάσωσης Χλωρίδας και Πανίδας του Πολυτεχνείου Κρήτης

 

Θέλεις να φτιάξεις το δικό σου λαχανόκηπο και μένεις σε διαμέρισμα;

Έχεις δική σου έκταση για καλλιέργεια που όμως βρίσκεται μακριά από την πόλη;

Έχεις μικρά παιδιά που θα ήθελες να μάθουν να καλλιεργούν τα δικά τους βιολογικά λαχανικά και να υιοθετήσουν σωστές διατροφικές συνήθειες μέσω της βιωματικής ενασχόλησης με την καλλιέργεια;

Θέλεις να καταναλώνεις βιολογικά λαχανικά που δεν περιέχουν επιβλαβείς ουσίες (φυτοφάρμακα και άλλα χημικά);

Το Πάρκο Διάσωσης Χλωρίδας και Πανίδας του Πολυτεχνείου Κρήτης, με στόχο την ευαισθητοποίηση των συμμετεχόντων σε μεθόδους βιολογικής γεωργίας και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της πόλης, ανοίγει τις πύλες του και δίνει την ευκαιρία σε κάθε ενδιαφερόμενο να έρθει σε επαφή με τη φύση, να ασχοληθεί με τη γη για να φτιάξει το δικό του κήπο στις εκτάσεις του Πάρκου.

Η φετινή καλλιεργητική περίοδος ξεκινά με τη διάθεση είκοσι (20) παρτεριών, 25 τ.μ. έκαστο. Η καλλιέργεια θα γίνεται σύμφωνα με τις αρχές της βιολογικής γεωργίας και κάδοι κομποστοποίησης θα χρησιμοποιούνται για τα φυτικά υπολείμματα. Η ετήσια συμμετοχή στο πρόγραμμα ανέρχεται στο συμβολικό ποσό των εξήντα ευρώ (60 €) πλέον χαρτοσήμου 3,6%. Τα έσοδα που θα προκύψουν από τη μίσθωση των παρτεριών, θα διατεθούν για τις λειτουργικές ανάγκες των κήπων, την επέκταση του προγράμματος, την οργάνωση σεμιναρίων βιολογικής καλλιέργειας και τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών στους καλλιεργητές. Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όλοι οι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής των Χανίων και επιτρέπεται η μίσθωση έως δύο (2) παρτεριών από τον ίδιο καλλιεργητή.

Τα παρτέρια θα είναι στη διάθεση των καλλιεργητών από την επόμενη ημέρα της λήξης των έκτακτων μέτρων περιορισμού της κυκλοφορίας για την αποτροπή εξάπλωσης του νέου κορονοϊού SARS-Cov-2.

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα,

μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στην ηλεκτρονική διεύθυνση info<στο>eadip.tuc.gr

από Τρίτη 14 Απριλίου έως και Τρίτη 28 Απριλίου 2020 (ώρα λήξης 13:00)

 

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε

στα τηλέφωνα 28210-37071 και 28210-37055

Δευτέρα – Παρασκευή: ώρες 09:00 – 13:00

Επισυνάπτονται η αναλυτική πρόσκληση και η αίτηση.


 

Παράταση προθεσμίας υποβολής προσφορών συγκομιδής ελαιόδεντρων έως 18/03/20

 

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΩΣ 18/03/2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ 980 ΕΛΑΙΟΔΕΝΤΡΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ, ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΧΛΩΡΙΔΑΣ ΚΑΙ ΠΑΝΙΔΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΣΤΑ ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙΑΝΑ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ 650 ΕΛΑΙΟΔΕΝΤΡΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗΣ ΣΤΑ ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙΑΝΑ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

(ΑΔΑ : ΩΝΙΓ469Β6Ν-ΔΓΦ)

 

 1. Η Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας & του Τεχνολογικού Πάρκου του Πολυτεχνείου Κρήτης, διαχειρίστρια της περιουσίας του Πολυτεχνείου Κρήτης (ΕΑΔΠΤΠ ΠΟΛ. ΚΡΗΤΗΣ), ενδιαφέρεται να παραχωρήσει, έναντι προσφερόμενου τιμήματος, τη συγκομιδή και την κάρπωση 980 ελαιοδέντρων, πιστοποιημένων για την παραγωγή βιολογικού ελαιολάδου, που βρίσκονται εντός του Πάρκου Χλωρίδας και Πανίδας του Πολυτεχνείου Κρήτης και 650 ελαιοδέντρων που βρίσκονται εντός της Πολυτεχνειούπολης στα Κουνουπιδιανά Ακρωτηρίου του Δήμου Χανίων με αντάλλαγμα.
 2. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές και δύνανται να συμμετάσχουν σ’ αυτόν φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Η προθεσμία για την  κατάθεση των σφραγισμένων προσφορών παρατείνεται έως την Tετάρτη 18 Μαρτίου 2020  και ώρα 13:30 στα Γραφεία της Εταιρείας Κτίριο Ε4 Γραφείο 103– Πολυτεχνειούπολη Χανιά. Η αποσφράγιση των φακέλων του διαγωνισμού θα γίνει ενώπιον της Επιτροπής Αξιολόγησης των Προσφορώνστις 20 Μαρτίου 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 στο Γραφείο Κ1.129 Κτίριο Κ1– Πολυτεχνειούπολη Χανιά. 
 3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (09:30-13:30) στο τηλ. 2821037055 ή στην ιστοσελίδα του Πολυτεχνείου Κρήτης www.tuc.gr ή της Εταιρείας Αξιοποίησης του Πολυτεχνείου Κρήτης και στη διεύθυνση www.eadip.tuc.gr προκειμένου να λάβουν γνώση των όρων της συμμετοχής ή, εφόσον το επιθυμούν, να οργανώσουν επίσκεψη στους χώρους.

 

Χανιά, 13 Μαρτίου 2020

 

Καθηγητής Ευάγγελος Γιδαράκος

Δ/νων Σύμβουλος ΕΑΔΠΤΠΠΚ

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να ανατρέξουν στην Πρόσκληση Ενδιαφέροντος


 

 

Πρόσκληση Συγκομιδής Ελαιόδεντρων Πάρκου Χλωρίδας και Πανίδας και Πολυτεχνειούπολης

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ 980 ΕΛΑΙΟΔΕΝΤΡΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ, ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΧΛΩΡΙΔΑΣ ΚΑΙ ΠΑΝΙΔΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΣΤΑ ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙΑΝΑ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ 650 ΕΛΑΙΟΔΕΝΤΡΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗΣ ΣΤΑ ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙΑΝΑ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

(ΑΔΑ: 6Η4Ω469Β6Ν-Κ3Δ)

 

 1. Η Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας & του Τεχνολογικού Πάρκου του Πολυτεχνείου Κρήτης, διαχειρίστρια της περιουσίας του Πολυτεχνείου Κρήτης (ΕΑΔΠΤΠ ΠΟΛ. ΚΡΗΤΗΣ), ενδιαφέρεται να παραχωρήσει, έναντι προσφερόμενου τιμήματος, τη συγκομιδή και την κάρπωση 980 ελαιοδέντρων, πιστοποιημένων για την παραγωγή βιολογικού ελαιολάδου, που βρίσκονται εντός του Πάρκου Χλωρίδας και Πανίδας του Πολυτεχνείου Κρήτης και 650 ελαιοδέντρων που βρίσκονται εντός της Πολυτεχνειούπολης στα Κουνουπιδιανά Ακρωτηρίου του Δήμου Χανίων με αντάλλαγμα.
 2. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές και δύνανται να συμμετάσχουν σ’ αυτόν φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Η προσφορά, θα πρέπει να κατατεθεί μέχρι την Παρασκευή 13 Μαρτίου 2020  και ώρα 13:30 στα Γραφεία της Εταιρείας Κτίριο Ε4 Γραφείο 103– Πολυτεχνειούπολη Χανιά. Η αποσφράγιση των φακέλων του διαγωνισμού θα γίνει ενώπιον της Επιτροπής Αξιολόγησης των Προσφορώνστις 16 Μαρτίου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 στο Γραφείο Κ1.129 Κτίριο Κ1– Πολυτεχνειούπολη Χανιά. 
 3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (09:30-13:30) στο τηλ. 2821037055 ή στην ιστοσελίδα του Πολυτεχνείου Κρήτης www.tuc.gr ή της Εταιρείας Αξιοποίησης του Πολυτεχνείου Κρήτης και στη διεύθυνση www.eadip.tuc.gr προκειμένου να λάβουν γνώση των όρων της συμμετοχής ή, εφόσον το επιθυμούν, να οργανώσουν επίσκεψη στους χώρους.

 

Χανιά, 9 Μαρτίου 2020

 

Καθηγητής Ευάγγελος Γιδαράκος

Δ/νων Σύμβουλος ΕΑΔΠΤΠΠΚ

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να ανατρέξουν στην Πρόσκληση Ενδιαφέροντος


 

Εκδήλωση ενδιαφέροντος Πρόγραμμα μαθημάτων Εκπαιδευτικής Ρομποτικής για παιδιά δημοτικούστο Πολυτεχνείο Κρήτης

 

Η Εταιρεία Αξιοποίησης & Διαχείρισης της Περιουσίας και του Τεχνολογικού Πάρκου του Πολυτεχνείου Κρήτης με χαρά σας ενημερώνει για την έναρξη νέου κύκλου μαθημάτων "Επαιδευτικής Ρομποτικής" για παιδιά δημοτικού, στην Πολυτεχνειούπολη (Κουνουπιδιανά).

Για περισσότερες πληροφορίες και εκδήλωση ενδιαφέροντος πατήστε εδώ.


Πρόσκληση ενδιαφέροντος για μίσθωση ακινήτου επί της οδού Ι. Σφακιανάκη 36, 128 τ.μ.

Η Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας & του Τεχνολογικού Πάρκου του Πολυτεχνείου Κρήτης, διαχειρίστρια της περιουσίας του Πολυτεχνείου Κρήτης (ΕΑΔΠΤΠ ΠΟΛ. ΚΡΗΤΗΣ), και σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1η/2020 Συνεδρίαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την ανάδειξη μισθωτή  μίας οριζόντιας ιδιοκτησίας του δεύτερου ορόφου της επί της οδού Ι. Σφακιανάκη αρ. 36 πολυώροφης οικοδομής, εμβαδού (της οριζόντιας ιδιοκτησίας) 128 τ.μ. περίπου, ιδιοκτησίας του Πολυτεχνείου Κρήτης.

 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές και δύνανται να συμμετάσχουν σ’ αυτόν φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Όποιος ενδιαφέρεται να συμμετάσχει στο διαγωνισμό, οφείλει επί ποινή αποκλεισμού να αποστείλει ταχυδρομικά, σφραγισμένη έγγραφη προσφορά στην διεύθυνση: «ΕΑΔΙΠ-ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, ΚΤΙΡΙΟ Ε4, ΓΡΑΦΕΙΟ 103, ΧΑΝΙΑ ΤΚ 73103» με αναγραφή στην εξωτερική πλευρά του φακέλου των ατομικών ή εταιρικών στοιχείων του και την ένδειξη «Για τη μίσθωση μίας οριζόντιας ιδιοκτησίας του δεύτερου ορόφου της επί της οδού Ι. Σφακιανάκη αρ. 36 πολυώροφης οικοδομής, εμβαδού 128  τ.μ. περίπου, ιδιοκτησίας του Πολυτεχνείου Κρήτης».   Η προσφορά, θα πρέπει να φέρει ημερομηνία κατάθεσης στο ταχυδρομείο, έως το αργότερο τις 14/02/2020, ημέρα Παρασκευή.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται, προκειμένου να λάβουν γνώση των όρων της πρόσκλησης,  στις ιστοσελίδες της ΕΑΔΙΠ και  του Πολυτεχνείου Κρήτης (www.eadip.tuc.gr και www.tuc.gr) καθώς και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση info<στο>eadip.tuc.gr .

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να ανατρέξουν στην πρόσκληση ενδιαφέροντος.

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για μίσθωση ακινήτου επί της οδού Ι. Σφακιανάκη 36, 72τ.μ.

Η Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας & του Τεχνολογικού Πάρκου του Πολυτεχνείου Κρήτης, διαχειρίστρια της περιουσίας του Πολυτεχνείου Κρήτης (ΕΑΔΠΤΠ ΠΟΛ. ΚΡΗΤΗΣ), και σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1η/2020 Συνεδρίαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την ανάδειξη μισθωτή μίας οριζόντιας ιδιοκτησίας του δεύτερου ορόφου της επί της οδού Ι. Σφακιανάκη αρ. 36 πολυώροφης οικοδομής, εμβαδού (της οριζόντιας ιδιοκτησίας) 72 τ.μ. περίπου, ιδιοκτησίας του Πολυτεχνείου Κρήτης.

 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές και δύνανται να συμμετάσχουν σ’ αυτόν φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Όποιος ενδιαφέρεται να συμμετάσχει στο διαγωνισμό, οφείλει επί ποινή αποκλεισμού να αποστείλει ταχυδρομικά, σφραγισμένη έγγραφη προσφορά στην διεύθυνση: «ΕΑΔΙΠ-ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, ΚΤΙΡΙΟ Ε4, ΓΡΑΦΕΙΟ 103, ΧΑΝΙΑ ΤΚ 73103» με αναγραφή στην εξωτερική πλευρά του φακέλου των ατομικών ή εταιρικών στοιχείων του και την ένδειξη «Για τη μίσθωση μίας οριζόντιας ιδιοκτησίας του δεύτερου ορόφου της επί της οδού Ι. Σφακιανάκη αρ. 36 πολυώροφης οικοδομής, εμβαδού 72 τ.μ. περίπου, ιδιοκτησίας του Πολυτεχνείου Κρήτης». Η προσφορά, θα πρέπει να φέρει ημερομηνία κατάθεσης στο ταχυδρομείο, έως το αργότερο τις 14/02/2020, ημέρα Παρασκευή.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται, προκειμένου να λάβουν γνώση των όρων της πρόσκλησης,  στις ιστοσελίδες της ΕΑΔΙΠ και  του Πολυτεχνείου Κρήτης (www.eadip.tuc.gr και www.tuc.gr ) καθώς και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση info<στο>eadip.tuc.gr .

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να ανατρέξουν στην πρόσκληση ενδιαφέροντος.

Πρόσκληση Συγκομιδής Ελαιόδεντρων Πάρκου Χλωρίδας και Πανίδας και Πολυτεχνειούπολης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ 980 ΕΛΑΙΟΔΕΝΤΡΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ, ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΧΛΩΡΙΔΑΣ ΚΑΙ ΠΑΝΙΔΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΣΤΑ ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙΑΝΑ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ 650 ΕΛΑΙΟΔΕΝΤΡΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗΣ ΣΤΑ ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙΑΝΑ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

(ΑΔΑ: ΨΦΥ5469Β6Ν-Π5Α)

 1. Η Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας & του Τεχνολογικού Πάρκου του Πολυτεχνείου Κρήτης, διαχειρίστρια της περιουσίας του Πολυτεχνείου Κρήτης (ΕΑΔΠΤΠ ΠΟΛ. ΚΡΗΤΗΣ), ενδιαφέρεται να παραχωρήσει, έναντι προσφερόμενου τιμήματος, τη συγκομιδή και την κάρπωση 980 ελαιοδέντρων, πιστοποιημένων για την παραγωγή βιολογικού ελαιολάδου, που βρίσκονται εντός του Πάρκου Χλωρίδας και Πανίδας του Πολυτεχνείου Κρήτης και 650 ελαιοδέντρων που βρίσκονται εντός της Πολυτεχνειούπολης στα Κουνουπιδιανά Ακρωτηρίου του Δήμου Χανίων με αντάλλαγμα.
 2. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές και δύνανται να συμμετάσχουν σ’ αυτόν φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Η προσφορά, θα πρέπει να κατατεθεί μέχρι την Τετάρτη  22/01/2020  και ώρα 13:30 στα Γραφεία της Εταιρείας Κτίριο Ε4 Γραφείο 103– Πολυτεχνειούπολη Χανιά. Η αποσφράγιση των φακέλων του διαγωνισμού θα γίνει ενώπιον της Επιτροπής Αξιολόγησης των Προσφορώνστις 24 Ιανουαρίου 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 στα Γραφεία της Εταιρείας Κτίριο Ε4 Γραφείο 103– Πολυτεχνειούπολη Χανιά. 
 3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (08:30-13:30) στο τηλ. 2821037055 ή στην ιστοσελίδα του Πολυτεχνείου Κρήτης www.tuc.gr ή της Εταιρείας Αξιοποίησης του Πολυτεχνείου Κρήτης και στη διεύθυνση www.eadip.tuc.gr  προκειμένου να λάβουν γνώση των όρων της συμμετοχής ή, εφόσον το επιθυμούν, να οργανώσουν επίσκεψη στους χώρους.

 

Χανιά, 10 Ιανουαρίου 2020

Καθηγητής Ευάγγελος Γιδαράκος

Δ/νων Σύμβουλος ΕΑΔΠΤΠΠΚ

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να ανατρέξουν στην Πρόσκληση Ενδιαφέροντος

 

 

Πρόγραμμα δραστηριοτήτων για την περίοδο 2019-2020

 

Εκ μέρους της Εταιρείας Αξιοποίησης & Διαχείρισης της Περιουσίας και του Τεχνολογικού Πάρκου του Πολυτεχνείου Κρήτης, επισυνάπτεται το νέο πρόγραμμα δραστηριοτήτων για την περίοδο 2019-2020.

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκμίσθωση της εκμετάλλευσης των κυλικείων στις εγκαταστάσεις του Πολυτεχνείου Κρήτης στο Ακρωτήρι Χανίων

Η Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας και του Τεχνολογικού Πάρκου του Πολυτεχνείου Κρήτης,προκηρύσσει πλειοδοτικό διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την ανάδειξη μισθωτή των τεσσάρων (4) κυλικείων που βρίσκονται στις εγκαταστάσεις του Π.Κ., ήτοι:

Κυλικείο 1: Κτήριο Λέσχης

Κυλικείο 2: Κτήριο ΜΗΧΟΠ

Κυλικείο 3: Κτήριο Επιστημών

Κυλικείο 4: Κτήριο ΜΗΠΕΡ

 

Καταληκτική προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών/ κατάθεσης φακέλων:  28.08.2019, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 14:30

και καθημερινά (εκτός αργιών) από 08:30 έως 14:30-- στο Κτήριο Ε4. Γραφείο 103.

 

Άποσφράγιση φακέλων συμμετοχής: 30.08.2019, ημέρα Παρασκευή, και ώρα 10:00,

στην Αίθουσα Συγκλήτου, κτήριο Επιστημών, Β' πτέρυγα, Γ όροφος.

 

Για περισότερες πληροφορίες, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως ανατρέξουν στο αρχείο της προκήρυξης.

Περίληψη πρόσκλησης

Για πληροφορίες γενικότερα οι ενδιαφερόμενοι καλούνται όπως επικοινωνούν με το τηλέφωνο: 28210-37055

Απόφαση ΔΣ Εταιρείας σχετικά με την πρόσκληση (Α.Π. 2469/30.04.2019) για σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού

 

Επισυνάπτεται το σχετικό αρχείο.

Απόφαση ΔΣ Εταιρείας σχετικά με την πρόσκληση (Α.Π. 2469/30.04.2019) για σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού 

 

TUC Summer Camp 2019

 

Η Εταιρεία Αξιοποίησης & Διαχείρισης της Περιουσίας του Πολυτεχνείου Κρήτης ανακοινώνει την υλοποίηση Προγράμματος Δημιουργικής Απασχόλησης για παιδιά ηλικίας 6-12 ετών, κατά τη διάρκεια των εξής περιόδων:

 • Δευτέρα 24/06/2019 έως Παρασκευή 12/07/2019 (A περίοδος)
 • Δευτέρα 15/07/2019 έως Παρασκευή 02/08/2019 (B’ περίοδος)

Υπάρχει δυνατότητα συμμετοχής είτε σε μία είτε και στις δυο περιόδους. Η υποβολή αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του ακόλουθου συνδέσμου από την 29η Μαΐου 2019.

 

Ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής

 

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στα επισυναπτόμενα αρχεία:

 

 

Φτιάξε το δικό σου λαχανόκηπο στο Πάρκο Διάσωσης Χλωρίδας και Πανίδας του Πολυτεχνείου Κρήτης -Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων

 

Φτιάξε το δικό σου λαχανόκηπο στο Πολυτεχνείο Κρήτης!

Θέλεις να φτιάξεις το δικό σου λαχανόκηπο και μένεις σε διαμέρισμα;

Έχεις δική σου έκταση για καλλιέργεια που όμως βρίσκεται μακριά από την πόλη;

Έχεις μικρά παιδιά που θα ήθελες να μάθουν να καλλιεργούν τα δικά τους βιολογικά λαχανικά και να υιοθετήσουν σωστές διατροφικές συνήθειες μέσω της βιωματικής ενασχόλησης με την καλλιέργεια;

Θέλεις να καταναλώνεις βιολογικά λαχανικά που δεν περιέχουν επιβλαβείς ουσίες  (φυτοφάρμακα και άλλα χημικά);

Το Πάρκο Διάσωσης Χλωρίδας και Πανίδας του Πολυτεχνείου Κρήτης, με στόχο την ευαισθητοποίηση των συμμετεχόντων σε μεθόδους βιολογικής γεωργίας και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της πόλης, ανοίγει τις πύλες του και δίνει την ευκαιρία σε κάθε ενδιαφερόμενο να έρθει σε επαφή με τη φύση, να ασχοληθεί με τη γη για να φτιάξει το δικό του κήπο στις εκτάσεις του.

Η φετινή καλλιεργητική περίοδος ξεκινά με τη διάθεση είκοσι επτά (27) παρτεριών, 25 τ.μ. έκαστο. Το αρδευτικό σύστημα θα παρέχεται από το Πάρκο και κάθε παρτέρι θα έχει δική του παροχή νερού. H διάρκεια άρδευσης θα είναι το πολύ μια ώρα ανα ημέρα, με στάγδην άρδευση. Κάθε καλλιεργητής θα φέρει και θα είναι υπεύθυνος για τα δικά του εργαλεία, ενώ εάν επιθυμεί μπορεί να αναλάβει την περίφραξη του κήπου του, με δικό του κόστος και ευθύνη.

Η καλλιέργεια θα γίνεται σύμφωνα με τις αρχές της βιολογικής γεωργίας. Κάδοι κομποστοποίησης θα χρησιμοποιούνται για τα φυτικά υπολείμματα. Θα επιτρέπεται η συλλογή φυτών που προέρχονται από το παρτέρι του κάθε καλλιεργητή και όχι από όλο το Πάρκο. Η συμμετοχή στο πρόγραμμα ανέρχεται ετησίως στο συμβολικό ποσό των εξήντα ευρώ (60 €) πλέον χαρτοσήμου 3,6%, ενώ τα έσοδα που θα προκύψουν, θα διατεθούν για τις λειτουργικές ανάγκες των κήπων, την επέκταση του προγράμματος, την οργάνωση σεμιναρίων βιολογικής καλλιέργειας και τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών στους καλλιεργητές.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όλοι οι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής των Χανίων. Επιτρέπεται η μίσθωση έως δύο (2) παρτεριών από τον ίδιο καλλιεργητή. Όποιος καλλιεργητής επιθυμεί και τρίτο παρτέρι, μπορεί να το αναφέρει στα σχόλια της αίτησης που θα υποβάλλει, ώστε το αίτημα του να ικανοποιηθεί εφόσον υπάρχουν διαθέσιμα παρτέρια μετά το πέρας της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων. Σε περίπτωση που οι αιτήσεις υπερβούν τον αριθμό των διαθέσιμων παρτεριών, η επιλογή των καλλιεργητών θα γίνει με σειρά προτεραιότητας ενώ οι καλλιεργητές που ήδη μισθώνουν παρτέρι, έχουν δικαίωμα να το διατηρήσουν και για τη νέα περίοδο, υποβάλλοντας αίτηση σύμφωνα με την παραπάνω διαδικασία.

Τα παρτέρια θα είναι στη διάθεση των καλλιεργητών μετά την 15η Μαΐου 2019.

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα,

μπορούν να υποβάλλουν αίτηση από

Πέμπτη 18 Απριλίου έως και Παρασκευή 10 Μαΐου 2019 (ώρα λήξης 16.00)

στην ηλεκτρονική διεύθυνση info<στο>eadip.tuc.gr

 

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε

στο τηλέφωνο 28210-37055

Δευτέρα – Παρασκευή:  ώρες  09.00 – 13.00

Επισυνάπτονται: α) η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, β) η σχετική αίτηση.

Εκ μέρους της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας και του Τεχνολογικού Πάρκου του Πολυτεχνείου Κρήτης

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

 

Η Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας & του Τεχνολογικού Πάρκου του Πολυτεχνείου Κρήτης, με έδρα τα Χανιά (Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά)

ανακοινώνει

την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη ενός (1) ατόμου, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας ενός (1) έτους, για τη διοικητική υποστήριξη της εταιρείας

 

Ειδικότητα: ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού

Αριθμός ατόμων: Ένα (1)

Διάρκεια σύμβασης: Ένα (1) έτος

Αποδοχές: H αμοιβή υπόκειται στο Ενιαίο Μισθολόγιο, ενώ οι λεπτομέρειες θα καθοριστούν κατά την πρόσληψη του εργαζομένου, την ένταξή του σε αυτό, και θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τα τυπικά του προσόντα

Τόπος εργασίας: Έδρα ΕΑΔΙΠ, Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά, Χανιά

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση, η οποία είναι διαθέσιμη στον δικτυακό τόπο της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας και του Τεχνολογικού Πάρκου του Πολυτεχνείου Κρήτης www.eadip.tuc.grΕνότητα: Ανακοινώσεις) καθώς και στο δικτυακό τόπο του Πολυτεχνείου Κρήτης www.tuc.gr (Ενότητα: Νέα – Ανακοινώσεις & Συζητήσεις, Προκηρύξεις/διακηρύξεις) και να την αποστείλουν ηλεκτρονικά μαζί με τους τίτλους σπουδών τους και τα διπλώματα ξένων γλωσσών (σε αρχείο μορφής zip) στην ηλεκτρονική διεύθυνση info<στο>eadip.tuc.gr  το αργότερο μέχρι και την 10η -5-2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00.

Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης και την τελική επιλογή, ο επιλεγείς/η επιλεγείσα θα κληθεί από την Εταιρεία να καταθέσει σε έντυπη μορφή όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Επισυνάπτονται: α) η πρόσκληση ενδιαφέροντος της θέσης και β) η σχετική αίτηση.

 

 

Φτιάξε το δικό σου λαχανόκηπο στο Πάρκο Διάσωσης Χλωρίδας και Πανίδας του Πολυτεχνείου Κρήτης

Φτιάξε το δικό σου λαχανόκηπο στο Πολυτεχνείο Κρήτης!

Θέλεις να φτιάξεις το δικό σου λαχανόκηπο και μένεις σε διαμέρισμα;

Έχεις δική σου έκταση για καλλιέργεια που όμως βρίσκεται μακριά από την πόλη;

Έχεις μικρά παιδιά που θα ήθελες να μάθουν να καλλιεργούν τα δικά τους βιολογικά λαχανικά και να υιοθετήσουν σωστές διατροφικές συνήθειες μέσω της βιωματικής ενασχόλησης με την καλλιέργεια;

Θέλεις να καταναλώνεις βιολογικά λαχανικά που δεν περιέχουν επιβλαβείς ουσίες  (φυτοφάρμακα και άλλα χημικά);

Το Πάρκο Διάσωσης Χλωρίδας και Πανίδας του Πολυτεχνείου Κρήτης, με στόχο την ευαισθητοποίηση των συμμετεχόντων σε μεθόδους βιολογικής γεωργίας και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της πόλης, ανοίγει τις πύλες του και δίνει την ευκαιρία σε κάθε ενδιαφερόμενο να έρθει σε επαφή με τη φύση, να ασχοληθεί με τη γη για να φτιάξει το δικό του κήπο στις εκτάσεις του.

Η φετινή καλλιεργητική περίοδος ξεκινά με τη διάθεση είκοσι επτά (27) παρτεριών, 25 τ.μ. έκαστο. Το αρδευτικό σύστημα θα παρέχεται από το Πάρκο και κάθε παρτέρι θα έχει δική του παροχή νερού. H διάρκεια άρδευσης θα είναι το πολύ μια ώρα ανα ημέρα, με στάγδην άρδευση. Κάθε καλλιεργητής θα φέρει και θα είναι υπεύθυνος για τα δικά του εργαλεία, ενώ εάν επιθυμεί μπορεί να αναλάβει την περίφραξη του κήπου του, με δικό του κόστος και ευθύνη.

Η καλλιέργεια θα γίνεται σύμφωνα με τις αρχές της βιολογικής γεωργίας. Κάδοι κομποστοποίησης θα χρησιμοποιούνται για τα φυτικά υπολείμματα. Θα επιτρέπεται η συλλογή φυτών που προέρχονται από το παρτέρι του κάθε καλλιεργητή και όχι από όλο το Πάρκο. Η συμμετοχή στο πρόγραμμα ανέρχεται ετησίως στο συμβολικό ποσό των εξήντα ευρώ (60 €) πλέον χαρτοσήμου 3,6%, ενώ τα έσοδα που θα προκύψουν, θα διατεθούν για τις λειτουργικές ανάγκες των κήπων, την επέκταση του προγράμματος, την οργάνωση σεμιναρίων βιολογικής καλλιέργειας και τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών στους καλλιεργητές.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όλοι οι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής των Χανίων. Επιτρέπεται η μίσθωση έως δύο (2) παρτεριών από τον ίδιο καλλιεργητή. Όποιος καλλιεργητής επιθυμεί και τρίτο παρτέρι, μπορεί να το αναφέρει στα σχόλια της αίτησης που θα υποβάλλει, ώστε το αίτημα του να ικανοποιηθεί εφόσον υπάρχουν διαθέσιμα παρτέρια μετά το πέρας της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων. Σε περίπτωση που οι αιτήσεις υπερβούν τον αριθμό των διαθέσιμων παρτεριών, η επιλογή των καλλιεργητών θα γίνει με σειρά προτεραιότητας ενώ οι καλλιεργητές που ήδη μισθώνουν παρτέρι, έχουν δικαίωμα να το διατηρήσουν και για τη νέα περίοδο, υποβάλλοντας αίτηση σύμφωνα με την παραπάνω διαδικασία.

Τα παρτέρια θα είναι στη διάθεση των καλλιεργητών μετά την 6η Μαΐου 2019.

             

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα,

μπορούν να υποβάλλουν αίτηση από  Πέμπτη 18 Απριλίου έως και Παρασκευή 3 Μαΐου 2019 (ώρα λήξης 16.00)

στην ηλεκτρονική διεύθυνση info<στο>eadip.tuc.gr

 

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε  στο τηλέφωνο 28210-37055

Δευτέρα – Παρασκευή:  ώρες  09.00 – 13.00

 

Επισυνάπτονται: α) η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, β) η σχετική αίτηση.

Εκ μέρους της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας και του Τεχνολογικού Πάρκου του Πολυτεχνείου Κρήτης

Απολογιστική επιστολή Διευθύνοντα Συμβούλου της Εταιρείας, κ. Κωνσταντίνου Πρωτοπαπαδάκη 29/3/2019

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την εκμίσθωση της εκμετάλλευσης του κυλικείου στις Αθλητικές Εγκαταστάσεις του Πολυτεχνείου Κρήτης

Η Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας & του Τεχνολογικού Πάρκου του Πολυτεχνείου Κρήτης με έδρα τα Χανιά, προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με κλειστές προσφορές, για την ανάδειξη μισθωτή του κυλικείου που βρίσκεται στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Ιδρύματος. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 6 Μαρτίου 2019 και ώρα 14:30 στα γραφεία της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας & του Τεχνολογικού Πάρκου του Πολυτεχνείου Κρήτης στο κτήριο Ε.4.103  (Α’ όροφος) στην Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά Χανίων. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται, προκειμένου να λάβουν γνώση των όρων της διακήρυξης ή, εφόσον το επιθυμούν, να οργανώσουν με αντιπρόσωπο της Εταιρείας επίσκεψη στο χώρο του κυλικείου.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και κατά τις ώρες 16:00 – 22:00 στο τηλ. 28210-37997 ή στην ιστοσελίδα του Πολυτεχνείου Κρήτης www.tuc.gr  ή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας Αξιοποίησης του Πολυτεχνείου Κρήτης και στη διεύθυνση www.eadip.tuc.gr 

Περίληψη πρόσκλησης

2435/2019 Πρόσκληση Ενδιαφέροντος

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για τη συγκομιδή ελαιοδέντρων του Πάρκου Χλωρίδας και Πανίδας και της Πολυτεχνειούπολης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ 800 ΕΛΑΙΟΔΕΝΤΡΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ, ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΧΛΩΡΙΔΑΣ ΚΑΙ ΠΑΝΙΔΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΣΤΑ ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙΑΝΑ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ 600 ΕΛΑΙΟΔΕΝΤΡΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ ΣΤΑ ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙΑΝΑ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

 

 1. Η Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας & του Τεχνολογικού Πάρκου του Πολυτεχνείου Κρήτης, διαχειρίστρια της περιουσίας του Πολυτεχνείου Κρήτης (ΕΑΔΠΤΠ ΠΟΛ. ΚΡΗΤΗΣ), ενδιαφέρεται να παραχωρήσει, έναντι προσφερόμενου τιμήματος, τη συγκομιδή και την κάρπωση 800 ελαιοδέντρων, πιστοποιημένων για την παραγωγή βιολογικού ελαιολάδου, που βρίσκονται εντός του Πάρκου Χλωρίδας και Πανίδας του Πολυτεχνείου Κρήτης και 600 ελαιοδέντρων που βρίσκονται εντός της πανεπιστημιούπολης στα Κουνουπιδιανά Ακρωτηρίου του Δήμου Χανίων με αντάλλαγμα.
 2. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές και δύνανται να συμμετάσχουν σ’ αυτόν φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Η προσφορά, θα πρέπει να φέρει ημερομηνία κατάθεσης στο ταχυδρομείο, μέχρι την 8 Νοεμβρίου 2018 ημέρα Πέμπτη και μπορεί επίσης να κατατεθεί και αυτοπροσώπως μέχρι την ίδια ημερομηνία και ώρα 13:00 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων Συγκλήτου του Πολυτεχνείου Κρήτης - Κτήριο Επιστημών – Πολυτεχνειούπολη Χανιά. Η αποσφράγιση των φακέλων του διαγωνισμού θα γίνει ενώπιον του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντα Συμβούλου της Εταιρείας, στις 14 Νοεμβρίου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 στo Γραφείο του Προέδρου της Εταιρείας  στη Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης (κτίριο Κ1. Α’ όροφος).
 3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (09.00-14:00) στο τηλ. 6932533339 ή στην ιστοσελίδα του Πολυτεχνείου Κρήτης www.tuc.gr  ή της Εταιρείας Αξιοποίησης του Πολυτεχνείου Κρήτης και στη διεύθυνση www.eadip.tuc.gr προκειμένου να λάβουν γνώση των όρων της συμμετοχής ή, εφόσον το επιθυμούν, να οργανώσουν επίσκεψη στο χώρο του ακινήτου.

 

Χανιά, 29 Οκτωβρίου 2018

 

Κων/νος  Πρωτοπαπαδάκης

Δ/νων Σύμβουλος

 

Συνημμένα:

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για συγκομιδή (2422/29-10-2018)

Περίληψη πρόσκλησης

 

 

 

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για απασχόληση προπτυχιακών φοιτητών στη Γραμματεία των Αθλητικών ΕγκαταστάσεωνΑίτηση φοιτητή, Υπεύθυνση Δήλωση

Η Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας και του Τεχνολογικού Πάρκου του Πολυτεχνείου Κρήτης, προτίθεται να απασχολήσει δύο (2) προπτυχιακούς φοιτητές/ φοιτήτριες του Πολυτεχνείου Κρήτης στις Αθλητικές Εγκαταστάσεις της Πολυτεχνειούπολης. Το χρονικό διάστημα απασχόλησης θα κυμαίνεται από την 27η Οκτωβρίου 2018 έως την 31η  Οκτώβρη 2019, με δυνατότητα παράτασης έως την πλήρωση των θέσεων με νέο διαγωνισμό.  

ΩΡΑΡΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ                                                                

 • Σάββατο  15:00 έως 23:00
 • Κυριακή  15:00 έως 23:00

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν τα δικαιολογητικά σε έντυπη μορφή μέχρι την 18/10/2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:00 στη Γραμματεία των Αθλητικών Εγκαταστάσεων /Γήπεδα Πολυτεχνείου Κρήτης (κατά τις ώρες 15:00-23:00, Δευτέρα έως και Παρασκευή)

Πληροφορίες:  Τηλ. 28210-37997 | ώρες 15:00 – 23:00 |Δευτέρα έως Παρασκευή| 

                           

 

TUC Summer Camp 2018

Η Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Πολυτεχνείου Κρήτης ανακοινώνει την έναρξη του Προγράμματος Δημιουργικής Απασχόλησης για παιδιά ηλικίας 6-12 ετών, το οποίο θα λειτουργήσει από:

 • Δευτέρα 25/06/2018 έως Παρασκευή 13/07/2018 (1η περίοδος)

 • Δευτέρα 16/07/2018 έως Δευτέρα 3/08/2018 (2η περίοδος)

Υπάρχει δυνατότητα συμμετοχής είτε σε μία είτε και στις δυο περιόδους. Υποβολή αιτήσεων θα γίνεται ηλεκτρονικά από τον παρακάτω σύνδεσμο από 6/06/2017 έως 13/06/2017, ώρα 21:00

Ανακοίνωση - Ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής - Συχνές Ερωτήσεις/Απαντήσεις - Δήλωση ενημέρωσης και επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων

 

 

TUC Summer Camp 2018

Για 3η συνεχόμενη χρονιά ξανά μαζί στο Πολυτεχνείο Κρήτης!

 

Ολοκληρώνουμε το Καλοκαιρινό Πρόγραμμα Δημιουργικής Απασχόλησης για παιδιά ηλικίας από 6 έως 12 ετών με γνώμονα πάντα την εποικοδομητική απασχόληση και την ψυχαγωγία τους.

Το αναλυτικό πρόγραμμα και η έναρξη υποβολής αιτήσεων συμμετοχής θα ανακοινωθούν προσεχώς.

Πληροφορίες: κ. Κωνσταντίνος Αργυρόπουλος, τηλ. 28210 37997, ώρες: 09:00 έως 13:00

 

 

 

 

 

Φτιάξε το δικό σου λαχανόκηπο στο Πάρκο Διάσωσης Χλωρίδας και Πανίδας του Πολυτεχνείου Κρήτης,

Αίτηση Συμμετοχής 2018

Ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων: από 30/03/2018 έως και 13/04/2018, ώρα 16:00

Αποστολή αιτήσεων στο: info<στο>eadip.tuc.gr

 

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για απασχόληση προπτυχιακών φοιτητών στις Αθλητικές Εγκαταστάσεις, Αίτηση φοιτητή 2017, Υπεύθυνη Δήλωση

Διάρκεια Απασχόλησης: 1/11/2017 έως 10/08/2018, με δυνατότητα παράτασης έως την πλήρωση των θέσεων με νεό διαγωνισμό.

Ωράριο απασχόλησης:

Δευτέρα έως και Πέμπτη: 09:00 έως 13:00

Παρασκευή: 15:00-23:00

Σαββατοκύριακα: 08:00-23:00

 

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: Παρασκευή 27 Οκτωβρίου 2017, ώρα 20:00

Οι αιτήσεις θα κατατίθενται στη Γραμματεία των Αθλητικών Εγκαταστάσεων

Πληροφορίες: Τηλ. 28210-37997

 

Η Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Πολυτεχνείου Κρήτης ανακοινώνει την έναρξη του Προγράμματος Δημιουργικής Απασχόλησης για παιδιά ηλικίας 6-12 ετών, το οποίο θα λειτουργήσει από

 • Πέμπτη 22/06/2017 έως Παρασκευή 07/07/2017 (1η περίοδος)
 • Δευτέρα 10/07/2017 έως Δευτέρα 31/07/2017 (2η περίοδος)

Υπάρχει δυνατότητα συμμετοχής είτε σε μία είτε και στις δυο περιόδους. Υποβολή αιτήσεων θα γίνεται ηλεκτρονικά από τον παρακάτω σύνδεσμο από 29/05/2017 έως 06/06/2017, ώρα 21:00 

Αναλυτικές πληροφορίες - Ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής

 

 

Φτιάξε το δικό σου λαχανόκηπο στο Πάρκο Διάσωσης Χλωρίδας και Πανίδας, Αίτηση Συμμετοχής

Υποβολή Αιτήσεων: 26 Απριλίου 2017 έως και 2 Μαΐου 2017 (ώρα 16:00)

είτε e-mail στη διεύθυνση   info<στο>eadip.tuc.gr   

είτε με fax στο 28210-37843

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκμίσθωση κυλικείου εντός του Πάρκου Διάσωσης Χλωρίδας και Πανίδας, Περίληψη πρόσκλησης

Λήξη υποβολής προσφορών: Τρίτη 28 Μαρτίου 2017, ώρα 15:00

Ημερομηνία Διεξαγωγής Διαγωνισμού: Πέμπτη 30 Μαρτίου 2017, ώρα 11:00 π.μ.

Τόπος: Γραφεία Εταιρείας Αξιοποίησης: κτήριο Ε4.103, Α' όροφος, Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέρντος για την εκμίσθωση ακινήτουΠερίληψη πρόσκλησης

Λήξη υποβολής προσφορών: 31 Ιανουαρίου 2017

Ημερομηνία Διεξαγωγής Διαγωνισμού: 1η Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 10.00

Τόπος: Γραφεία Εταιρείας Αξιοποίησης: κτήριο Ε4.103, Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά Χανίων

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκμίσθωση ακινήτου, περίληψη πρόσκλησης

Λήξη Υποβολής προσφορών: 11 Ιανουαρίου 2017

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την εκμίσθωση της εκμετάλλευσης του κυλικείου στις Αθλητικές Εγκαταστάσειςτου Πολυτεχνείου Κρήτης

Λήξη υποβολής αιτήσεων: 1η Νοεμβρίου 2016, ώρα 15:00

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για απασχόληση προπτυχιακών φοιτητών στις Αθλητικές Εγκαταστάσεις,  ΑίτησηΥπεύθυνη Δήλωση

Λήξη υποβολής αιτήσεων: 12 Σεπτεμβρίου 2016, ώρα 14.30

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκμίσθωση της εκμετάλλευσης του κυλικείου στις Αθλητικές Εγκαταστάσεις του Πολυτεχνείου Κρήτης

Λήξη υποβολής αιτήσεων: 22 Σεπτεμβρίου 2016, ώρα 14.30

 

Β Περίοδος Προγράμματος Δημιουργικής Απασχόλησης για παιδιά ηλικίας 6-12 ετών

Οι εγγραφές για την Β περίοδο του Προγράμματος Δημιουργικής Απασχόλησης ξεκινούν σήμερα 28 Ιουνίου και λήγουν στις 4 Ιουλίου 2016. (προθεσμία υποβολής αιτήσεων στις 16:00)

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση συμμετοχής, και να την αποστείλλουν ηλεκτρονικά στο info<στο>eadip.tuc.gr

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επικοινωνήσουν με την Εταιρεία στο τηλέφωνο 28210-37055 

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη ατόμου για διοικητική και λογιστική υποστήριξη της Εταιρείας, Έντυπο αίτησης, Παράρτημα 1, Παράρτημα 2, Παράρτημα 3.

Κωδικός Θέσης 1: Ειδικότητα ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, ΠΕ Οικονομικού, ΠΕ Διοικητικού, ΠΕ Μηχανικών

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται ηλεκτρονικά, στο email: rector<στο>central.tuc.gr, με συνημμένα όλα τα δικαιολογητικά συμμετοχής (σε αρχείο μορφής zip), το αργότερο έως την 09-06-2016, και ώρα 14:00.

Η αίτηση θα πρέπει να έχει ως θέμα το εξής: Προκήρυξη αρ. πρωτ. 1657/01-06-2016 (ονοματεπώνυμο)

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στην 1657/01-06-2016 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και στα σχετικά παραρτήματα, καθώς και στο τηλέφωνο 28210-37055 (κα Αντωνία Κατσανεβάκη) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

 

 

Πρόγραμμα Δημιουργικής Πρωϊνής Απασχόλησης για παιδιά ηλικίας 6-12 ετών , Αίτηση ΣυμμετοχήςΑφίσα  

Η Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχειρίσης της Περιουσίας του Πολυτεχνείου Κρήτης ανακοινώσει επίσημα την έναρξη του Προγράμματος Δημιουργικής Απασχόλησης, το οποίο θα λειτουργήσει από

 •  Τρίτη 21/06/2016 έως Παρασκευή 08/07/2016 (Α' περίοδος)
 •  Δευτέρα 11/07/2016 έως Παρασκευή 29/07/2016 (Β' περίοδος)

Υπάρχει δυνατότητα συμμετοχής  είτε σε μία είτε και στις δυο περιόδους.

Υποβολή αιτήσεων θα γίνεται ηλεκτρονικά (με συμπλήρωση της συνημμένης αίτησης) από

02/06/2016 έως 09/06/2016, ώρα 16:00,  στο info<στο>eadip.tuc.gr

  

 

 

Φτιάξε το δικό σου λαχανόκηπο στο Πολυτεχνείο Κρήτης

Αίτηση Συμμετοχής  (υποβολή από 11/5/2016 έως 16/5/2016, ώρα 16:00)

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κενωθείσα θέση Συμβούλου της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας του Πολυτεχνείου Κρήτης
Ημερομηνία λήξης: 06.04.2016

Πρόσκληση προκαταρκτικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη μακροχρόνια  μίσθωση ακινήτων
Ημερομηνία λήξης: 22.04.2016 14:00

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκμίσθωση της εκμετάλλευσης των κυλικείων στις εγκαταστάσεις του Πολυτεχνείου Κρήτης στο Ακρωτήρι Χανίων
Ημερομηνία λήξης: 14.04.2016 14:30

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκμίσθωση της εκμετάλλευσης των κυλικείων στις εγκαταστάσεις του Πολυτεχνείου Κρήτης στο Ακρωτήρι Χανίων
Ημερομηνία λήξης: 14.04.2016 14:30

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για απασχόληση φοιτητών 2015-2016
Ημερομηνία λήξης: 15.01.2016 12:00

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συλλογή ελαιοκάρπου των ελαιόδεντρων ιδιοκτησίας Πολυτεχνείου Κρήτης
Ημερομηνία λήξης: 27.11.2015 10:00

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την οργάνωση του προγράμματος αντισφαίρισης στις αθλητικές εγκαταστάσεις της Πολυτεχνειούπολης
Ημερομηνία λήξης: 16/10/2015

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συνεργασία με καθηγητές Φυσικής Αγωγής
Ημερομηνία λήξης: 16/10/2015

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συνεργασία με καθηγητή Φυσικής Αγωγής
Ημερομηνία λήξης: 16/10/2015

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προπονητές Αντισφαίρισης

Ημερομηνία λήξης: 16/10/2015

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εργασίες τοποθέτησης και αντικατάστασης φωτιστικών σε πυλώνες φωτισμού στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Πολυτεχνείου Κρήτης στην Πολυτεχνειούπολη στο Ακρωτήρι Χανίων
Ημερομηνία λήξης: 14/10/2015

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αποκατάσταση προβλημάτων υγρασίας στο κτήριο επί της οδού Σφακιανάκη 36 ιδιοκτησίας Πολυτεχνείου Κρήτης
Ημερομηνία λήξης: 14/10/2015

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης για σύναψη σύμβασης/συμβάσεων μίσθωσης έργου
Ημερομηνία λήξης: 6/7/2015

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το πρόγραμμα "Δημιουργική καλοκαιρινή απασχόληση για τα παιδιά"
Ημερομηνία λήξης: 15/6/2015

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια αθλητικού εξοπλισμού και ειδών γυμναστικής για την ανάπτυξη ομαδικών προγραμμάτων άθλησης στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Πολυτεχνείου Κρήτης στην Πολυτεχνειούπολη στο Ακρωτήρι Χανίων.
Ημερομηνία λήξης: 13/5/2015

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια αθλητικού εξοπλισμού για την ανάπτυξη ομαδικών προγραμμάτων άθλησης στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Πολυτεχνείου Κρήτης στην Πολυτεχνειούπολη στο Ακρωτήρι Χανίων.
Ημερομηνία λήξης: 13/5/2015

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια αντιανεμικών διχτυών για την προστασία από τον άνεμο των γηπέδων αντισφαίρισης των αθλητικών εγκαταστάσεων του Πολυτεχνείου Κρήτης στην Πολυτεχνειούπολη στο Ακρωτήρι Χανίων.
Ημερομηνία λήξης: 13/5/2015

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάληψη εργασιών που απαιτούνται στα κυλικεία του ΠολυτεχνείουΚρήτης στην Πολυτεχνειούπολη στο Ακρωτήρι Χανίων.
Ημερομηνία λήξης: 13/5/2015 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αποκατάσταση εσωτερικά των αποδυτηρίων των αθλητικώνεγκαταστάσεων του Πολυτεχνείου Κρήτης στην Πολυτεχνειούπολη στο Ακρωτήρι Χανίων.
Ημερομηνία λήξης: 13/5/2015

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια προστατευτικών στρωμάτων των πυλώνων φωτισμού των αθλητικών εγκαταστάσεων του Πολυτεχνείου Κρήτης στην Πολυτεχνειούπολη στο Ακρωτήρι Χανίων.
Ημερομηνία λήξης: 13/5/2015

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκμίσθωση χώρου για την τοποθέτηση αυτόματου πωλητή σε χώρο εντός του Πάρκου Διάσωσης Χλωρίδας και Πανίδας του Πολυτεχνείου Κρήτης
Ημερομηνία λήξης: 24/4/2015

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συνεργασία με καθηγητή / -τρια φυσικής αγωγής
Ημερομηνία λήξης: 21/4/2015

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συνεργασία με βιολόγο και γεωπόνο
Ημερομηνία λήξης: 21/4/2015

Πρόσκληση εκδήλωσης εδιαφέροντος για καθηγητή φυσικής αγωγής
Ημερομηνία λήξης: 9/02/2015 

Πρόσκληση εκδήλωσης εδιαφέροντος για καθηγητή φυσικής αγωγής
Ημερομηνία λήξης: 9/02/2015 

Παλαιότερες ανακοινώσεις - 2014

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απασχόληση προπτυχιακών φοιτητών στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Πολυτεχνείου Κρήτης   -  Αίτηση
Ημερομηνία λήξης:18/12/2014

 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκμίσθωση διαμερίσματος κείμενο στον α όροφο διώροφης διατηρητέας οικίας επί τη συμβολή των οδών Α. Γιάνναρη 7 και Σφακιανάκη
Ημερομηνία λήξης: 24/10/2014

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης για τη διαχείριση των γηπέδων αντισφαίρισης στην πολυτεχνειούπολη
Ημερομηνία λήξης:30/09/2014

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντοας για την εκμίσθωση οριζόντιας ιδιοκτησίας του πρώτου ορόφου επί της οδού Χατζημιχάλη Γιάνναρη 23
Ημερομηνία λήξης: 3/10/2014

Ανακοίνωση σχετικά με τη διαχείριση των αθλητικών εγκαταστάσεων και την απασχόληση φοιτητών - Αίτηση
Ημερομηνία λήξης: 25/08/2014 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκμίσθωση χώρου για την τοποθέτηση αυτόματου πωλητή προϊόντων σε χώρο παρακείμενο των αθλητικών εγκαταστάσεων του Πολυτεχνείου Κρήτης 
Ημερομηνία λήξης: 26/08/2014

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αποξήλωση, αποσυναρμολόγηση, προσωρινή αποθήκευση και πλήρη επανεγκατάσταση με διαμόρφωση χώρου WC και προσθήκη μεσοπατώματος, μεταλλικού κτιρίου από χώρο της πρώην Γαλλικής Σχολής του Πολυτεχνείου Κρήτης στην Πολυτεχνειούπολη στο Ακρωτήρι Χανίων

Ημερομηνία λήξης:30/04/2014

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συνεργασία με πολιτικό μηχανικό
Ημερομηνία λήξης: 30/04/2014

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αποκατάσταση και συντήρηση των χώρων των αθλητικών εγκαταστάσεων του Πολυτεχνείου Κρήτης στην Πολυτεχνειούπολη στο Ακρωτήρι Χανίων
Ημερομηνία λήξης: 30/04/2014

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης για ανάπτυξη εφαρμογής παγκόσμιου ιστού
Ημερομηνία λήξης: 11/04/2014

Παλαιότερες ανακοινώσεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συνεργασία με μηχανικό 
Ημερομηνία λήξης:21/10/2013

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκμίσθωση του πρώτου ορόφου της επί της οδού Χατζημιχάλη Γιάνναρη & Πλατείας 1866 Αρ 7 κείμενης οικοδομής

Ημερομηνία λήξης:21/10/2013

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκμίσθωση οριζόντιας ιδιοκτησίας του 2ου ορόφου επί της οδού Ι. Σφακιανάκη 36β   
Ημερομηνία λήξης:21/10/2013

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκμίσθωση οριζόντιας ιδιοκτησίας του 2ου ορόφου επί της οδού Ι. Σφακιανάκη 36γ 
Ημερομηνία λήξης:21/10/2013

Εκμίσθωση οριζόντιας ιδιοκτησίας του δευτέρου ορόφου επί της οδού Ι. Σφακιανάκη αρ. 36Β, εμβαδού 72 τ.μ. περίπου
Ημερομηνία λήξης: 3/9/2013

Εκμίσθωση οριζόντιας ιδιοκτησίας του δευτέρου ορόφου επί της οδού Ι. Σφακιανάκη αρ. 36Γ, εμβαδού 128 τ.μ. περίπου
Ημερομηνία λήξης: 3/9/2013

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συνεργασία με ενεργειακό επιθεωρητή για την έκδοση πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης των κυλικείων της Πολυτεχνειούπολης.
Ημερομηνία λήξης: 15/04/2013

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συνεργασία με γραφίστα.
Ημερομηνία λήξης: 01/03/2013

Προκήρυξη για την ανάδειξη μισθωτή των τριών (3) κυλικείων στις εγκαταστάσεις του Πολυτεχνείου Κρήτης
Ημερομηνία λήξης: 16/01/2013

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκμίσθωση ενός ισόγειου καταστήματος εμβαδού 76,69 τ.μ. περίπου στα Χανιά.
Ημερομηνία λήξης: 16/01/2013

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συνεργασία με τυπογραφείο για τις ανάγκες του Εκδοτικού Οίκου των Εκδόσεων Πολυτεχνείου Κρήτης.

Ημερομηνία λήξης: 23/07/2010

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συνεργασία με γραφίστες και εικονογράφους, οι οποίοι θα αναλάβουν την εικονογράφηση, καλλιτεχνική επιμέλεια και επιμέλεια έκδοσης διδακτικού και λοιπού έντυπου υλικού προβολής των δραστηριοτήτων του Ιδρύματος.
Ημερομηνία λήξης: 23/07/2010

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκμίσθωση της εκμετάλλευσης του κυλικείου στις εγκαταστάσεις του Πάρκου Διάσωσης Χλωρίδας & Πανίδας στο Ακρωτήρι Χανίων.
Ημερομηνία λήξης: 27/07/2010

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκμίσθωση της εκμετάλλευσης των κυλικείων στις εγκαταστάσεις του Πολυτεχνείου Κρήτης στο Ακρωτήρι Χανίων.
Ημερομηνία λήξης: 22/03/2010

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκμίσθωση της εκμετάλλευσης των κυλικείων στις εγκαταστάσεις του Πολυτεχνείου Κρήτης στο Ακρωτήρι Χανίων.
Ημερομηνία λήξης: 16/02/2010

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσης εργασίας υπαλλήλου γραφείου ειδικών προσόντων.
Ημερομηνία λήξης: 05/02/2010

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συνεργασία με τοπογράφο μηχανικό. 
Ημερομηνία λήξης: 05/02/2010

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσης εργασίας υπαλλήλου γραφείου ειδικών προσόντων για την κάλυψη έκτακτων αναγκών του εκδοτικού οίκου.
Ημερομηνία λήξης: 30/09/2010