Σκοπός

Σκοπός της Εταιρείας είναι:

 • Η άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας για την αξιοποίηση και διαχείριση της ακίνητης περιουσίας του Πολυτεχνείου Κρήτης σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 7 του Ν. 1268/1982.
 • Η συντήρηση και επαύξηση της περιουσίας του Ιδρύματος.
 • Η υποστήριξη του επιτελούμενου διδακτικού και ερευνητικού έργου του Ιδρύματος.
 • Η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των μελών της πολυτεχνικής κοινότητας .

Τα περιουσιακά στοιχεία που διαχειρίζεται η ΕΑΔΙΠ εκχωρούνται σε αυτήν με αποφάσεις της Συγκλήτου του Πολυτεχνείου Κρήτης και έπειτα από την υπογραφή των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής και διαχείρισης, και η αξιοποίησή τους γίνεται σύμφωνα με τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας και με άξονα το συμφέρον του Πολυτεχνείου Κρήτης.

Η Εταιρεία ασκεί τις εξής δραστηριότητες:

 • Διαχείριση ακινήτων
 • Διαχείριση κυλικείων
 • Λειτουργία και Διαχείριση Εκδοτικού Οίκου με την Επωνυμία «Εκδόσεις Πολυτεχνείου Κρήτης»
 • Διαχείριση Βιβλιοπωλείου (προσεχώς)
 • Λειτουργία και Διαχείριση Ηλεκτρονικού Πωλητηρίου (προσεχώς)
 • Λειτουργία και Διαχείριση Αθλητικών Εγκαταστάσεων

Βάσει του καταστατικού της, οι πόροι της Εταιρείας είναι:

 • Το ποσοστό επί των εισπράξεων από τη διαχείριση της περιουσίας του Πολυτεχνείου Κρήτης. Η Εταιρεία για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας της εισπράττει ορισμένο ποσοστό επί των εισπράξεων από την εν γένει διαχείριση της περιουσίας του Πολυτεχνείου Κρήτης, το ύψος του οποίου καθορίζεται με απόφαση της Συγκλήτου του Ιδρύματος (Άρθρο 28, παρ. 3).
 • Οι δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες προς την ίδια την Εταιρεία.
 • Οι τόκοι από την κατάθεση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και από έσοδα της που προέρχονται από την υλοποίηση των διαφόρων δραστηριοτήτων της, στο πλαίσιο των σκοπών της συστάσεως της.
 • Τα έσοδα που προέρχονται από την εκποίηση και διαχείριση των εν γένει περιουσιακών στοιχείων του Πολυτεχνείου Κρήτης.

Τα έσοδα από τις δραστηριότητες της Εταιρείας που δεν απορροφούνται στην αξιοποίηση της περιουσίας του Ιδρύματος θα διατίθενται για την χρηματοδότηση δραστηριοτήτων όπως:

 • Σύνταξη μελετών και πραγματοποίηση κατασκευαστικών έργων εν γένει του Ιδρύματος καθώς και συγκροτημάτων φοιτητικών εστιών και κατοικιών διδακτικού  και πάσης φύσεως προσωπικού του Ιδρύματος και η εκμετάλλευση τους.
 • Ίδρυση και λειτουργία εκδοτικού οίκου και βιβλιοπωλείου.
 • Προγράμματα πάσης φύσεως εξοπλισμού των σχολών του Πολυτεχνείου Κρήτης που είναι απαραίτητος για την ανάπτυξη της εκπαιδευτικής και ερευνητικής διαδικασίας.

 ΦΕΚ ΊΔΡΥΣΗΣ 11/9-2-93