Εταιρεία Αξιοποίησης & Διαχείρισης Περιουσίας

Η Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας του Πολυτεχνείου Κρήτης ιδρύθηκε το 1993  με το Π.Δ. 30/93, το οποίο αποτελεί και το καταστατικό που διέπει τη λειτουργία της.

Αποτελεί ειδικό Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ) και το μετοχικό της κεφάλαιο ανήκει εξ ολοκλήρου στο Πολυτεχνείο Κρήτης.

Ως διαχειριζόμενη από την Εταιρεία περιουσία νοείται τόσο η κινητή όσο και η ακίνητη που προέρχεται στην Εταιρεία από οποιαδήποτε πηγή, εκτός εκείνης που έχει εκάστοτε προσδιορισθεί προς άμεση χρήση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών και διοικητικών υπηρεσιών του Ιδρύματος, για την οποία η Εταιρεία μπορεί να προβαίνει επ'αμοιβή μόνο σε εργασίες επιμέλειας και συντηρήσεως. 

Επικοινωνία
Εταιρεία  Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Πολυτεχνείου Κρήτης
Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά Ακρωτηρίου, κτήριο Ε4.101
73100 Χανιά
Τ: 28210 37055
Φ. 28210 37085
Η.Τ.: eadip-info@tuc.gr

Βρείτε μας στο χάρτη: www.tuc.gr/maps-buildings.html