Ο σκοπός/ αποστολή των Εκδόσεων Πολυτεχνείου Κρήτης είναι η προαγωγή και ανάδειξη του επιστημονικού, ερευνητικού, εκπαιδευτικού, πολιτιστικού και κοινωνικού έργου του Ιδρύματος, καθώς και εκπαιδευτικών και ερευνητικών φορέων της ημεδαπής και της αλλοδαπής, στην ακαδημαϊκή κοινότητα και στο ευρύτερο αναγνωστικό κοινό.

Οι τομείς δραστηριοποίησης των Εκδόσεων είναι:

1. Η παραγωγή και διάθεση διδακτικών συγγραμμάτων και λοιπών βοηθημάτων που διανέμονται στους φοιτητές στο πλαίσιο της Υπηρεσίας Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Συγγραμμάτων και λοιπών Βοηθημάτων «ΕΥΔΟΞΟΣ».

2. Η έκδοση και διάθεση ειδικών εκδόσεων, επετειακών τόμων, επετηρίδων, λευκωμάτων, πρακτικών συνεδρίων, έντυπου ενημερωτικού υλικού κλπ.

3. Η έκδοση και διάθεση βιβλίων ευρύτερου ενδιαφέροντος με θεματολογία συναφή ή σχετική με τα επιστημονικά πεδία που αναπτύσσονται στο Πολυτεχνείο Κρήτης.

4. Η έκδοση ηλεκτρονικών-διαδραστικών βιβλίων (eBooks).

Προσκαλούμε τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του Πολυτεχνείου Κρήτης να υποβάλουν προτάσεις για έκδοση μέσω της διαδικασίας που περιγράφεται στον σύνδεσμο Εκδόσεις Πολυτεχνείου Κρήτης: Εταιρεία Αξιοποίησης & ∆ιαχείρισης Περιουσίας του Πολυτεχνείου Κρήτης.

Όλες οι επιστημονικές προτάσεις που θα υποβληθούν θα αξιολογηθούν  από την Επιτροπή Εκδόσεων του Π.Κ. ως προς την καταλληλότητα του αντικειμένου, την αναγκαιότητα της έκδοσης και την πληρότητα ως προς την κάλυψη των αναγκών του κοινού για το οποίο προορίζεται.

Με τη συνεργασία έμπειρων επαγγελματιών του εκδοτικού χώρου, γλωσσικών επιμελητών, γραφιστών, μεταφραστών, και εργαστηρίων γραφικών τεχνών εξασφαλίζεται η εκδοτική αρτιότητα και η υψηλή στάθμη των εκδόσεων.

Η διάχυση της γνώσης και η προβολή των συγγραφικών έργων ενισχύεται με οργάνωση παρουσιάσεων των βιβλίων, διαλέξεων, ημερίδων και συνεδρίων. Επίσης επιδιώκεται η συμμετοχή σε ερευνητικά και αναπτυξιακά προγράμματα.

Οι ενδιαφερόμενοι που διαθέτουν ώριμο προς έκδοση υλικό καλούνται να συμπληρώσουν το έντυπο συνεργασίας που βρίσκεται στο παρακάτω link:  https://www.eadip.tuc.gr/index.php?id=1292 έως τις 30 Σεπτεμβρίου και να το αποστείλουν στο ekdoseis<στο>tuc.gr.

 

Επιτροπή Εκδόσεων

1) Δέσποινα Διμέλλη, Αναπλ. Καθηγήτρια, Σχολή ΑΡΜΗΧ, Πρόεδρος
2) Αντώνιος Βαφείδης, Καθηγητής, Σχολή ΜΗΧΟΠ, μέλος
3) Παγώνα Μαραβελάκη, Καθηγήτρια, Σχολή ΑΡΜΗΧ, μέλος
4) Ανδρέας Γιώτης, Επίκουρος Καθηγητής, Σχολή ΜΗΧΟΠ, μέλος
5) Νικόλαος Διαγγελάκης, Επίκουρος Καθηγητής, Σχολή ΧΗΜΗΠΕΡ, μέλος
6) Διονύσιος Χριστόπουλος, Καθηγητής, Σχολή ΗΜΜΥ, μέλος
7) Νικόλαος Τσουρβελούδης, Καθηγητής, Σχολή ΜΠΔ, μέλος

 

Η θητεία της Επιτροπής είναι τριετής και η λήξη της ορίζεται στις 19-03-2027.

 

Εσωτερικός Κανονισμός Διαχείρισης και Λειτουργίας Εκδοτικού Οίκου Πολυτεχνείου Κρήτης

Έντυπο Συνεργασίας

Επικοινωνία: ekdoseis@tuc.gr