Αξιοποίηση & Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας

Η διαχείριση και αξιοποίηση της περιουσίας του Πολυτεχνείου Κρήτης υπόκειται τόσο στους κανόνες της χρηστής και επιμελούς διαχείρισης αλλότριας περιουσίας, όσο και της επιχειρηματικής λογικής, έχει δε ως ειδικότερο στόχο την αύξηση της κεφαλαιακής αξίας και των εισοδηματικών αποδόσεων της περιουσίας αυτής.

Δεν νοούνται ως περιουσία που υπόκειται στη διαχείριση της Εταιρείας, τα περιουσιακά εκείνα στοιχεία τα οποία χρησιμοποιούνται για τις εκπαιδευτικές, ερευνητικές και διοικητικές λειτουργίες του Πολυτεχνείου.

Τα ακίνητα που αξιοποιεί ή και διαχειρίζεται η Εταιρεία, ανήκουν στις εξής κατηγορίες:

 • Oλόκληρα ακίνητα με διατηρητέα ή μη διατηρητέα κτήρια.
 • Αδόμητα οικόπεδα ή οικόπεδα με παλαιά κτίσματα προς κατεδάφιση.
 • Μεμονωμένα διαμερίσματα, καταστήματα ή γραφεία.
 • Συνιδιόκτητα ακίνητα, συνιδιοκτησίας, εξ αδιαιρέτου, του Πολυτεχνείου και άλλων φορέων ή ιδιωτών.

Συγκεκριμένα:

Η ΕΑΔΙΠ, μετά από τις σχετικές αποφάσεις της Συγκλήτου, ανέλαβε για λογαριασμό του Ιδρύματος τη διαχείριση και αξιοποίηση διαφόρων ακινήτων για τα οποία το Πολυτεχνείο Κρήτης έχει την πλήρη ή μερική κυριότητα.

 • Δωρεά Αννιτσάκη
 • Δωρεά Κελαιδή
 • Δωρεά Φυτράκη
 • Δωρεά Μπακλατζή
 • Δωρεά Φρατζεσκάκη
 • Δωρεά Σαριδάκη
 • Δωρεά Παπαδόπετρου
 • Κτίρια Πρώην Μεραρχίας (Λόφος Καστέλι)